- YALAN - SÖYLÜYORLAR -

• Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın

 adıyla.

• Allah'a hamd Resulün'e sâlât ve selâm olsun..

• Allah'ın rahmeti bereketi mağfireti daima yardımı üzerinize olsun.

• "Sübhaneke lâ ilmelenâ illâ ma âllemtenâ inneke entel âlimul hakîm."

• "Ve ahiru davana enil hamdulillahi rabbil alemiyn.. 

• Ne güzel demiş eski şairler eski şiirler de yalancı menfaat düşkünü insanlar için..

                       • Doğruluktan kaçan zat

                        • Menfaati seçen zat

• Haram yiyip içen zat

              

                • Murdar olsa da aynı

                • Serdar olsa da aynı.

Değerli kardeşlerim başlıktan anlaşıldığı gibi konumuz YALAN ve YALANCILAR..

• Bazı ahlâk ve maneviyattan yoksun ' " İnsanlar kendinde eksik olan hasletin suçunu hep karşısındaki dürüst,

- insanlara karşı yalan söyerek ve iftira atarak kendinin doğru olduğunu kanıtlama çabasına girerler. 

• Hâl buki" Doğrulukta kalbin ve dilin dürüstlüğü büyük bir ehemmiyet arzeder. 

• Sözlerin doğruluğu insana kıymet verirken, yalan aldatmaca sözler insanı küçük düşürür. 

• Güzel ahlak, iyi ve güzel şeyleri benimser, Güzel ahlakın şiddetle,

- reddettiği kötü alışkanlıklardan biri de yalan söylemektir. 

• Doğruluk insanlar için ne kadar önemli ve gerekliyse, yalancılık tam,,

- tersi bir etki yaratır. İnsanlar arası ilişkide yalanın ,

- gölgelediği doğrular güveni yok eder.

• Değerli kardeşlerim yalan hususunda,,

- " Yüce Allah (Celle celaluhu) Nahl süresi /105. ayet de bizleri şöyle uyarmıştır.

• Estauzubillah...

• Yalan söyleyenler, iftira edenler, ancak Allahü teâlânın âyetlerine,

- inanmayanlardır. İşte onlar, yalancıların ta kendileridir.) 

• Peygamber Efendimiz (s.a.v) de bu hususta bizlere" Şakadan bile olsa,

- yalan söylemeyin buyurur iken insan oğlu kadar acziyetinin farkında,

- olmayan cüretkar zavallı yaratılmış varmıdır acaba?

• Hal böyleyken "Müslüman yalan söyler mi? 

• Rivayete göre, Ebu’d-Derda ile Resulullah (a.s.m) arasında şöyle bir konuşma geçer:

- Ebu’d-Derda: Yâ Resulallah! Mümin hırsızlık yapar mı?

- Resulullah (a.s.m): Evet, bazen olabilir.

- Ebu’d-Derda: Peki, mümin zina edebilir mi?

- Resulullah (a.s.m): Ebu’d-Derda hoşlanmazsa da "Evet!”.

- Ebu’d-Derda: Peki, mümin yalan söyler mi?

- Resulullah (a.s.m): "Yalanı ancak iman etmeyen kimse uydurur.- buyurmuşlardır.. 

” (Kenzu’l-Ummal, h. No: 8994).

• Heyhat anlayana ne acı bir sözdür ne elem ne kaderdir.

• Müslümanız ama şu hadisi şerife bile zıt bir hal içinde hiç çekinmeden küçük, büyük yalanlar söylüyoruz.

• Malûm günümüz de hadis inkarcıları olduğu gibi birde hadisi şerifi,

 keyfiyetine göre yorumlayanlar da var maalesef o sebeble ..

• Bu hadis-i şerifi şöyle açıklayabiliriz:

 • Günah-ı kebâir / büyük günahlar küfre götürmez. 

• Hadiste “müminin hırsızlık ve zina yapabileceğine” dair hüküm bunu göstermektedir.

• Bazen küçük bir günah büyük bir günahtan daha riskli olabilir.

• Küllî manada büyük günahlar küçük günahlardan daha kötü olmakla,

- beraber, bazen hususî manada -bazı özellikleriyle- küçük günah büyük günahtan daha büyük olabilir. 

• Nitekim, baş bir batman ağırlığı kaldırdığı halde, göz bir kıla tahammül etmez.

• Yani hadis-i şerifte yalanın hırsızlık veya zinadan daha kötü gösterilmesi,

- onların genel formatlarına göre değil, hususî karakterlerine göredir. 

• Bunun manası şudur: Gerçek manada iman büyük günâhlar ile bir,

- arada olabilir, fakat yalan ile bir arada olmaz.

• Bu hadisi şerifte zina , hırsızlık gibi büyük günahlar hafife alındığı için yada yapılabilir olduğu için değil yalanın en,

- büyük günah olduğu hususu ortaya koyulması için söylemiştir.

• Başta yalan olmak üzere büyük küçük tüm günahlardan uzak durulması lazım gelir.

• Hulâsa hadiste, yalanın -bizatihi- hırsızlıktan daha büyük olduğunun

- vurgulanmasından ziyade, onun küfrün temelini teşkil eden karakterine işaret edilmiştir.

• Doğruluk imanın ayrılmaz simgesi olduğu gibi, yalan da küfrün temel esasıdır.

• Nitekim, saadet asrında yalan, küfrün simgesi haline gelen ,

- Müseyleme-i Kezzab’ın en büyük bir nişanesi olduğu gibi, doğruluk da,

• Ebubekr-i Sıddîk’ın en büyük unvanı olmuştur. 

• Bu iki simge şahsiyet, doğruluk ile yalanın arasını yer ile gök kadar,

• birbirinden ayrı olduğunu hayatlarıyla ilan etmişlerdi.

• Yalan ve sahtekarlık üzerine dünya kuranların geleceği olamaz.

• Bazen kazanıyor görünseler de neticede mutlaka hüsrana uğrarlar.

• Emek hırsızlığı yapanların, başkalarının alın terini sömürenlerin 

 - yıkıldıklarını ve yıkılacaklarını görürsünüz.

• Geçtiğimiz şu seçim sürecinde koca koca âlimlerin yalan söylediğini yalana,

- ortak olduğunu gördük , bu minval de insanların içlerinde kocaman bir,

- şüphe hasıl oldu âlimler bile yalan söyleyip İnsanları kendi liderleri için ,

- kandırmak derdine düştü ise biz ne yapalım?! 

• Sözde âlim hoca kisvesi giyenler yalan konusunda aşağıda yazdığım yalan üç yerde söylenir,

- hadisi şerifine güveniyor lâkin biz bu üçünü de yaşamadık seçim sürecinde. 

• Sığındıklar hadis onların sonu olacaktır.

• Ümmü Külsûm dedi ki, Peygamber aleyhisselâm’ın halkın söyleyip,

- durduğu yalanlardan sadece üçüne izin verdiğini işittim. Bunlar da:

1- Savaşta (düşmanı aldatmak için),

2- İki kişinin arasını bulmak maksadıyla,

3- Kocanın karısına, karının da kocasına (aile düzenini korumak düşüncesiyle) söylediği yalandır.

• Burda şu hususa dikkat edilmesi luzum gerektirir bu üç hal olmadığı,

- sürece ,yalanın mâhiyeti değişmez. Haram helâl olmaz. Yalan aslında ne ise yine odur.

• Gerçeği görememek, bir akıl sorunudur; gerçeği görmezden,

- gelerek aksini söylemek ise bir ahlâk sorunu.

• Göremeyene veya yanlış görene en fazla aklı kıt diyebiliriz. 

• Yalan söyleyen ise ahlâksızdır... 

- hele ki yalancılığı sistematik hale gelmişse...

• Değerli ve pek 'kıymetli kardeşlerim:En fazla 100 yıl sonra şu an yaşayan,

- hiçkimse bu dünyada olmayacak ve büyük çoğunluğumuz,        

          - hatırlanmayacak bile.

• İşte bu yüzden hayatta yalan ve riya ile temeli atılmış konularda neyi,

- başarıp başaramadığımızın pek de Önemi yok. 

• Önemli olan tek birşey varsa o da dünyayı paylaştığımız her canlıya karşı,

- yalansız, riyasız vede haset ,kin gibi duygular beslemeden doğru ve

- dürüstçe yaşayıp göçüp gitmek bize düşen. 

• Toprak " Altında Düz

Yatmak İçin Toprak Üstünde Dik Durmak Gerek...!

       .... Selam ve dua ile.....

                     __ Fi - EMÂNİLLÂH __

       ...... Canlar...

                            ........ Kablel - Vuku.....

"...Rabbişrah-li sadri. Ve yessir li emri. 

• Vahlul ukdeten min lisäni. Yefkahů kavli." Allahümme- Âmin...