- İZZET'İ - VE - ŞEREF - 

> Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın adıyla.

> Allah'a hamd Resulün'e sâlât ve selâm olsun.

> Allah'ın rahmeti bereketi mağfireti daima yardımı üzerinize olsun.

• "Sübhaneke lâ ilmelenâ illâ ma âllemtenâ inneke entel âlimul hakîm."

• "Ve ahiru davana enil hamdulillahi rabbil alemiyn.. 

• İslâm, insan yaratılışına aykırı olan ve insanın değerini düşürecek bütün davranışları yasaklıyor. 

İçki içmek, zina etmek, hırsızlık yapmak insanlara zulm'etmek gibi. 

Bunlar ve bunlara benzer bütün kötü işler insanın kalitesini düşürür.

 İşte bu günahlardan sakınanlar ‘izzet’, şeref  ve haysiyet sahibidirler. 

Bunları yapanlar ise şereflerini kaybederler, zelil,değersiz olurlar. 

Bu tip kişilerin de Müslüman olması doğması bir şey ifade etmez. 

İzzet, sadece isimden gelen bir kimlik değil, bir yaşam biçimdir ki, 

- yaşama yansımayan izzetin kimlikle hayat bulması zordur.

Ülke karıncanın misali safım belli olsun da gerisi ,gelir denilen bir Cendere den geçiyor..

• Ve bu büyük Cenderenin içinde ya 'aşan yada şaşan olmak da var!

İzzet ve Şeref sahibi olmak sadece namaz ve oruç vesaire 

- ibadetler ile mümkün olsaydı o vakit.. 

Peygamber efendimiz aleyhislam ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim buyurmazdı.. 

Filistin / Gazze de din kardeşlerimiz her an her saniye 

- ölümle yaşam arasında büyük bir ka'osun içinde.. 

• Dünya sessiz, Müslüman ülkeler, araplar kınama ötesine geçemedi!

Bizlerin lider ve siyasetçilerimiz ise kürsüden beylik laflar edip 

- peşi sıra ticari ilişkilerine devam etti ediyorlar. 

Bunlara sebeb ve vesile olan ise Türk halkının verdiği oyları. 

İzzet ve şerefi sadece yaşam ve karakterde aramayın yanlış verilmiş bir karar ile attığınız 

- her adım verdiğiniz her söz ve oy izzet ve şerefinizide zedeler 

 • Kafirler ve küffar birlik oldu hep birlikte müslümanları eziyorlar bir'birlerinin,

-  arkasındalar  maddi manevi her türlü şekilde duruyorlar..

• Tebbet yedâ ebî lehebin ve tebb.

- Tüm zalimlerin elleri kurusun.

• Dünyada şeref ve îtibar bulmak için, İslâm düşmanlarına yakınlık göstermek ve onları 

- desteklemek, kişinin Allah nezdindeki îtibârını yerle bir eder. Hadîs-i şerîfte buyrulur: 

“Münâfığa, «efendi» demeyiniz. Eğer onu efendi kabul edecek olursanız, Azîz ve Celîl 

- olan Rabbinizin gazabını üzerinize çekmiş olursunuz.” (Ebû Dâvûd, Edeb, 83; Ahmed bin Hanbel, V, 346) 

- Yani dünyevî bir menfaat için ehl-i küfre, münâfıklara veya fâsıklara îtibar ve iltifat etmek; Allâh’ın gazabını celbeder. 

Bu hâl, dünya menfaati için âhiretten vazgeçme gafletidir. 

Bir damla uğruna sonsuz bir deryayı feda etme cahilliğidir. 

İslâm; ferdiyetçiliği değil, içtimâîleşmeyi telkin eder. 

- İnsanlarla ülfet edip hoş geçinmek, 

- dînimizin tavsiye ettiği güzel ahlâktandır. Lâkin bunun da birtakım edep ve kâideleri vardır.

 Zira bir müslüman, insanlarla hoş geçinebilmek adına Cenâb-ı Hakk’ın hukukunu çiğneyemez.

 Mü’min bilir ki; Hâlık’a isyan hususunda hiçbir mahlûka itaat yoktur. 

İmâm Gazâlî Hazretleri’nin buyurduğu gibi; fâsıklar ve gâfillerle zâhirî beraberlik, zamanla 

- zihnî beraberliğe, zihnî beraberlik de bir müddet sonra kalbî beraberliğe dönüşür.

 Bu ise, insanın adım adım helâke sürüklenmesi demektir.

 Zira hâllerde sirâyet özelliği vardır. 

Nasıl ki kâinatta birtakım ışınlar var; alfa, beta, gama, mor ötesi ışınları vs…

 Kalpten de çıkan birtakım görünmez ışınlar var. 

Bunların müsbetine “feyz” ve “rûhâniyet” diyoruz, menfîsine ise “gaflet” ve “kasvet” diyoruz. 

Sâlih ve sâdık mü’minlerden dâimâ feyz, rûhâniyet ve pozitif enerji sirâyet eder. 

Bunun içindir ki Cenâb-ı Hak; “Ey îmân edenler! Allah’tan korkun ve sâdıklarla beraber olun!” (et-Tevbe, 119) buyuruyor. 

Bunun zıddına, din düşmanları ve fâsıklarla beraberlik ve onlarla beraber olanları 

- desteklemek de beraber olmak gibidir,,bu hal toplum olarak hepimizin başına büyük felâket getirir. 

• Bir devlette zenginlik ve zenginler baş tacı olunca, doğruluğun ve doğru insanların şerefi ve izzeti azalır.

Şimdi önümüzdeki yerel seçimlerde oy kullanmadan önce vicdanınıza sorup düşünün ve öyle oy kullanın. 

__ Fİ EMÂNİLLÂH __

                                 ___ Selam ve dua ile __

   

  __ Kablel-Vuku __


 

• "...Rabbişrah-li sadri. Ve yessir li emri. 

• Vahlul ukdeten min lisäni. Yefkahů kavli." Allahümme- Âmin...