- FITRATI-BOZUK - 


 

. Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın adıyla. 

. Allah'a hamd Resulün'e sâlât ve selâm olsun. 

. Allah'ın rahmeti bereketi mağfireti daima yardımı üzerinize olsun. 

"Sübhaneke lâ ilmelenâ illâ ma âllemtenâ inneke entel âlimul hakîm."

• "Ve ahiru davana enil hamdulillahi rabbil alemiyn..

• Ah insanoğlu emeklisini düşündüğü kadar bile ahiretini düşünmez. 

Ah insanoğlu primimi doldurayım der. Allah'ın rahmetine sığınarak sağ defterimi Salih,, 

- amellerle doldurayım demez. 

• Ah insanoğlu mazlumların ahı ne şahların, nemrutların tahtının tabutu olmuştur bilmez.. 

Ah insanoğlu gidenlerden de mi ibret almazsın?

Ah insanoğlu moda, mediniyet diyerek fıtratını yediler görmez.. 

• Değerli kardeşlerim ' 7 Ekim’den bu yana Orta Doğu’da kan gövdeyi götürüyor. 

. Gazze’de gerek bombalar nedeniyle gerek sağlık koşulları hastaneler ilaçlar olmaması 

- nedeniyle gerek açlıktan susuzluktan saatte beş çocuk ölüyor. 

Abluka altındaki bu yerleşim, dünyada en kısa sürede,, 

- en fazla çocuğun öldürüldüğü yer olarak tarihe geçti.

• Yaşamla Ölüm Arasında Gazze’, ülkemizde – İsrail ile ticari ilişkilerin kesilmemesi sorununa 

- ilişkin tartışmaları zenginleştirecek gibi görünüyor.. 

Çünkü !!  çocukların, kadınların, hastaların, yaşlıların ve insanlığın yok edildiği bir 

- dünyada; karnı tok ve sırtı pek olarak; mitingler, bir kaç günlük boykotlar ve 

- kınamalar yaparak görevimizi yaptık zannedenler kesinlikle yanılıyor.

• İmam Cafer Sâdık (r.a) ibretlik şu sözleri söyler.. 

"Eğer bizimleyseniz, O zaman düşmanlarımızın kapısında ne işiniz var?"

• Mübarek " Mehmed Zahid KOTKU K.S Hz. De söyle der insan müslüman olsun da kâfirlerin 

- kumandası altında yaşasın, hiç yakışır bir şey mi? Ölüm bundan çok daha iyidir.

Ve cennet mekan Erbakan hocam eklesin ümmetin birlik beraberlik içinde yaşamasını sağlayacak çözümüne çare  sözlerini.. 

İslam Birliği, Kurulmadığı Müddetçe

Mazlumlara Yapılan Gıda

Yardımları Onların Sadece

Tok Olarak Ölmesini sağlar.!


 

• Değerli kardeşlerim " Şartlar ne olursa olsun Müslüman zalimin karşısında, mazlumun ise yanında yer almalıdır.. 

 Hz. Peygamber bunun zıddına,, 

hareket edenleri, "Bir davada zulme yardımcı olan kimse, kuşkusuz Allah'ın gazabına uğrar." (Ebû Dâvûd, Kadâ', 14) 

sözleriyle uyarmış ve zalim idarecilerin yaptıkları haksız uygulamalara yardım, 

edenlerin ahirette kendisiyle buluşamayacaklarını belirtmiştir (Tirmizî, Fiten, 72), 

"İnsanlar bir zalimi görürler de onun zulmüne engel olmazlarsa,

Allah'ın onları genel bir azaba uğratması

kaçınılmazdır." (Tirmizî, Tefsîru'l-Kur'an, 5) buyuran,, Resûlullah'a göre, sessiz kalarak da 

- olsa zalimin zulmünü onaylamak herkesi kapsayan,, 

- bir azaba uğramak anlamına gelir.

 Nitekim Yahudiler günah İşleyenleri önce uyarır, daha sonra yapılanlara

aldırış etmeden onlarla yer içerlerdi.

 Kur'an, da Yüce Allah "Onlar birbirlerini işledikleri kötülüklerden vazgeçirmeye çalışmadılar."

 (Mâide, 5/79) diyerek İsrâiloğulları'nı

bu yaptıklarından ötürü kınamış, onların durumunu ashabına anlatan Resûlullah (s.a.s.) da,

 "Hayır! Hayır! Zalimin zulmünü önlemedikçe size de kurtuluş yoktur!"buyurmuştur.

 (Tirmizî, Tefsîru'l-Kur'an, 5)


 

• Şuanda Gazze din kardeşlerimiz her şeyden yoksun... 

•  Yoksunluk nedir? Yoksunluk; “yoksun olma durumu, mahrumiyet” anlamlarına gelir.

Onlar belki çok şeyden yoksun yada diğer tabiriyle mahrum olabilir ama tüm İslam 

- aleminin bu yoksunluğu görmemesinden anlıyoruz ki inananlar vicdan ve merhametten yoksun ne acıdır... 

•  Filistin / Gazze deki yaşananları, 

- Görmek için göz yetmez.

• Kuvvetli imanlı kalp lazımdır.. 

• Vicdan lazımdır. 

• İslam fıtratı lazımdır. 

• Her ne olursa olsun,, 

• Müslümanların İslami fıtratına dönmesi lazımdır.. 

• Dervişin biri bir gün!.. 

Ağaçtaki yuvadan düşen henüz uçamayan bir kuş yavrusunu yavrunun düştüğü yerde yuvası olan akrebin,, 

- elinden kurtarmak ister, Elini uzatınca akrep sokar; 

Derviş tekrar dener, akrep yine sokar.. Bunu görenler dayanamaz dervişe:

 "İyilik yapmak istediğin halde akrep sana zarar veriyor bırak yavruyu kaderine daha ne diye yardım edersin" derler. 

Dervişin cevabı mânidardır: "Akrebin fıtratında sokmak var, 

Benim fıtratımda ise yaratılanı sevmek, merhamet etmek;

 O fıtratının gereğini yapıyor diye ben niye fıtratımı değiştireyim" ?

• İşte tamda bu noktada bizler Müminler olarak İslam, iman ve insanlık fıtratına dönmeliyiz.. 

• Akrepler şimdi müminleri sokuyor bizi de sokar diye elimizi mi çekelim? 

Ne buyuruyor yüze Rabbimiz. . (Enam suresi:6)' da? 

Kendilerinden önce nice nesilleri helak ettiğimizi görmediler mi?

Yeryüzünde size vermediğimiz,, 

— imkanları onlara vermiştik. Onlara gökten bol bol yağmur indirmiş,

altlarından ırmaklar akıtmıştık.

Fakat onları günahlarından dolayı helak ettik. Ve kendilerinden sonra,, 

başka bir nesil yarattık.

 Allah onları bu önemsemedikleri günahlar sebebiyle helak etti. 

Ve onların yerine başka başka nesiller yarattı.

İşte o nesillerden biri de bizim neslimiz. Tıpkı geçmiş ümmetler gibi bizler de imtihana tabi

tutuluyoruz. En büyük imtihanımız da şuanda Filistin / Gazze dir. 

Günahlara, mazlumlara karşı olan duyarsızlığımız, ürkütüyor beni.

Bu nesil toptan bir helake uğramıyacak,, 

belki ama, unutmayalım ki;"Her ölüm küçük bir kıyamettir."

• Hz. Peygamber, efendimiz aleyhislam hayatı boyunca tüm anlamlı davranış ve sözlerini "ubudiyet" yani kulluk bilinci ile yapmıştır.

 Bu yüzden o, sadece namaz, oruç, hac ve zekât gibi belirli ibadetleri değil; Allah'a, 

- insanlara ve topluma karşı sadakat içeren bütün davranışları ibadet kapsamında değerlendirmiştir.. 

Şimdi bizlerde kuran ve sünnet üzere bize bahşedilen fıtratımıza uygun bir yaşam ve tavır ile zalimin en korkulu rüyası olmalıyız.. 

Çünkü : Bizim davamız İslam 'dır. Gayemiz Allah'ın rızasını kazanmaktır. Hedefimiz Hak 

— nizamını hâkim kılmaktır. Arzumuz tüm insanlığın saadetidir. Yolumuz cihad'dır.

• Yâ Rab!.. Bizleri gafletten, dalâletten, kalp körlüğünden, fitneden, muhteris bakıştan, merhametsiz yaşam tarzından muhafaza eyle!..

Yâ Rab!.. Gözlerimizi hidâyet ve basîret nûruyla nurlandır. 

Hakkı hak olarak görüp tâbî olmayı, bâtılı bâtıl olarak görüp ondan içtinâb etmeyi bizlere 

- nasîb et ve kolaylaştır. Allahümme amin amin amin amin.. 

Selam ve dua ile,,


 

      ___ Fi _ EMÂNİLLÂH ___ 

  Kablel-vuku....


 

• "...Rabbişrah-li sadri. Ve yessir li emri. 

• Vahlul ukdeten min lisäni. Yefkahů kavli." Allahümme- Âmin...