7 ÖZEL AYET

Hicr suresi 87. ayette "Andolsun ki biz sana tekrarlanan 7 ayeti (fatiha) ve yüce kuranı indirdik."buyrulmaktadır.

Allah u teala Kuran-ı kerim'deki Fatiha suresini özel tutmuş bir başka ayet-i kerimede ayrı bir yer vermiştir.

Fatiha suresi merhamet suresidir. Fatiha suresinin içinde hem şükür hem marifetullah hem dua bulunur.

Bismillahirrahmanirrahim

Elhamdülillahi rabbil alemin

Hamd alemlerin rabbi olan Allah'a mahsustur.

Allah u teala kendi zatına nasıl şükredeceğimizi  belirtmek için ayet göndermiştir. Ona en güzel şükür Allah u tealanın gönderdiği şekilde olur. Allah u zül celal ayette yüce zatını övmüştür. Övgüye layık yegane ilah odur.

Errahmanirrahim

O rahmandır rahimdir.

Allah u zül celal kendini tanıtmış esmaül hüsnada geçen ya rahman ve rahim isimlerini ayette anmıştır. Ya rahman ismi merhametli kullarına merhamet eden anlamındadır. Ya rahim ismi ise ahirette mümin kullarına merhamet eden anlamı taşımaktadır. Allah-u zül celal 7 ayetin ikincisinde esmaül hüsnadan iki ismini zikretmiştir. Yüce zatının merhamet edici olduğuna fatiha suresinin içinde yer vermiştir.

Maliki yevmiddin

o din gününün sahibidir

yine esmaül hüsnadan ya malik ismini fatiha suresinin üçüncü ayetinde Allah u teala zikretmiştir. Kıyamette o zat-ı zül celalin izin verdikleri dışında hiç kimse haraket edemeyecek tek kelime konuşamayacaktır. ya malik ismi her şeyin sahibi manasına da gelmektedir.

iyya kena'büdü ve iyya kenesta'in

ya rab ancak sana kulluk ve ibadet eder ancak senden yardım dileriz.

İbadetin ve hakiki duanın yalnız Allah'a yapılacağını Allah'tan başkasına ibadet etmenin yalvarmanın şirk olduğu kuran-ı azimüş şan'ın bir çok ayetinde geçmektedir.

ihdina-s sıra telmus takim

bizi doğru yola ilet

Allah u teala kuran-ı kerim'de kendisine nasıl dua etmemiz gerektiğini bize ayetle öğretmiştir.

sıradellezine en'amte aleyhim ğayril mağdubi aleyhim veleddalin (amin)

o kendine nimet verdiğin bahtiyarların yoluna (ilet) ne o gazap edilenlerin ne de sapıtmışların yoluna (iletme)

Rabbim beni cennetliklerin arasına koy onlarla haşret o bahtiyar olanların kitabı sağ elinden alanların içine ilet. Kendisin azap edilenlerin cehennem küfür ehlinin yoluna iletme...

Bizi cennetliklerin arasına kat cehennemliklerden uzak tut. Ne özel ayetler içinde hem şükür hem Allahı tanımak hem de dua var 7 özel ayetin içinde hayat var din var kuran-ı kerimin dörtte biri var.

Allah kullarına zulmetmez merhamet eder O (c.c.) çok merhametli çok bağışlayıcı ve çok esirgeyicidir.

Fatiha suresinin kıymeti aşikardır

Her şey olacağına varır. Allah kadir-i mutlaktır.

Gönlüme Bir Kabe Aşkı Düştü

ilahi aşkla dolu bünyemi evine davet et ya rabbim

senin sevginden başka sevgi kalmayan gönlümü tavaf ile döndür

kalbimin zikri dilim vursun Allah diye yandır

Lebbeyk Allahümme Leybbyk seslerim kabenin dört yanını sarsın

Duayla ayakta olan bedenim huzurunda eğilsin

yanık yüreğime kabe ile şifa gelsin

her zaman söylediğim sözü söyleyeyim orada

ya rabbi sen her şeysin...


 

...