Yusuf Ziya Kıvanç
   Demokrasiyi insanca yaşamı konuşacağız insanlığın kazandığı Ulus Devlet Formatı ve onun insancıl hüviyetini Batı aydınlanmasını konuşacağız 
    İnsan devlet yapısı Altında yaşamış kimi zaman devleti bir Hükümdar...
 bir Kral...
  Kimi zaman Padişah... 
  Bazan da Şah.. Emir.. Halife yönetmiş
    Kimi zaman Seçtiği yönetici ve onun altında Hayatını idame ettirmiştir
    Yönetim ve yöneticilerin çoğu Otorite Güç Egemenlik iddialarının sahibi olmuş...
    Yönetirken de bu güçlerini kimi Tanrıdan aldıklarını veyaTanrının yeryüzünde vekili temsilcisi iddiasını gücüne taşımışlar... 
   İktidarın zorbalıkla ele geçirildiği dönemler olduğu gibi seçimle iktidar sahibi olanlarda olmuştur.. 
     Otoriteyi gücü kullanımda Kanun benim Hakim benim iddiası taşıyanlarda görülmüş
     Yönetenler emir verenler otoritelerini halk üzerinde mutlak itaat üzerine kurmuş.. 
  Yargı işi yaparken ihtilaflarda aracı hakem rolü oynarken keyfince KANUN BENİM Demeye kadar gidenler olmuştur.  
    Otoriter yönetimler hep toprak fethi içinde olmuş.. Savaş açmış Ganimet toplamış...
 Gasp etmiş.. Gücü elinde tutmaya çalışmıştır
     Halktan para toplayanlarda olmuş parayı şahsi ihtiyacına keyfine harcayan olmuş adına VERGİ demiş Cizye HARAÇ demiş...
    Otorite Kendini hesap vermez kişi... Dokunulmaz sanmıştır..
     Rahatsızlık olduğu Sivilleri Zindanlara Hapishanelere Sürgünlere İdamlara İşkencelere Mahküm etmiş
   Katliamlar insan yakma fırınları yapmış...
     Yöneten ve yönetilen arasındaki Hayat yaşam acılar göz yaşları üzüntüler içinde tarih sayfaları önünde durmaktadır..
     Tarih İnsanların yönetici zulmüne karşı isyanları ile doludur.. 
   17 yüzyılda Altuser ; Zalim hükümdara karşı halkın DİRENME hakkının olduğunu söyler
      İnsanların insanca yaşam Talepleri..
   Adalet istekleri.. Eşitlik.. 
 İnsani Eşitlik.. Özgürlük talepleri hep olmuşdur.
   Adaletsizliğin haksızlığın ahlaksızlığın kol gezdiği dünya Aydınlanma hareketi ile bir sorgulama dönemine girmiş Kıralın Derebeyinin Padişahın Din adamlarının Yöneticinin Otoritesi Gücü Egemenliği Adaleti Hukuku yaşamda. Kurduğu tüm Vesayeti sorgulanmaya Sorgulamaya alınmış..
   İnsanların doğuştan gelen HAKLARI olduğunu ÖZGÜRCE yaşam için dünyaya gelindiği..
 Tüm insanların EŞİT olduğu düşünmeye başlanmış.. kimsenin kimse üzerinde Otorite olmadığı.. Kimsenin Üstünlüğü olmadığı üzerinden yeni bir yaşam alanı düşüncesi demokrasi fikrine Aydınlanma ile yol açılmıştır...
 Fransız halkının 1789 Özgürlük isyanı EŞİTLİK ÖZGÜRLÜK KARDEŞLİK Adına Paris'te Bastil Hapishanesini basması mahkümları salıverilmesi..
 Kıralın öldürülmesi...
      Fransa yeni bir döneme bayrak açarken ihtilalin yankıması tüm dünyada Eşit insanlık... 
Özgürlük... ve Kardeşliğin öne çıktığı yeni bir Cumhuriyet Demokrasi dönemine dönüşmüştür
    Yıllar içinde Cumhuriyet Demokrasi giderek gelişerek tekamül ederek
    Özellikle
2. Dünya Harbi sonu ve Avrupa Birliği Kopenhag kriterleri Paris Şartı ile günümüze insancıl Bir mana ve hüviyet kazanarak gelmiştir
   Dolaylı Dolaysız Demokrasiler.. Koruyucu Katılımcı Müzakerci Demokrasiler.. Kalkınmacı Piyasacı Halkcı Demokrasiler...  Liberal.. 
Sosyal Liberal Demokrasiler... Partili Partisiz Parlementer Demokrasiler... Günümüzde yeni adlarla oluşmaya başlamıştır..
   Profesyonel siyasetçilere ihtiyaç olmadan Demokrasiler için Halkın kendi kendisini doğrudan veya dolaylı olarak yönettiği hükümet şeklini içinde barındıran yönetime Demokrasi denilmesi genel kabul gören bir tarifdir..
   Demokrasiler şimdilerde.
1- Çoğunluk yönetimine tabi... ama Çoğunluğun tahakkümüne meydan vermeyen Azınlık unsurlarının Hukukunun korunup kollandığı mekanizmalarla öne çıkmaktalar.
   2- Demokrasiler
Hiyerarşik ve İmtiyazlılar yapısından ziyade EŞİT Fırsatlara ve Bireysel Liyakata dayalı toplumsal yapıya evrilmiştir
3- Yönetimde görevlerin Genel ve EŞİT oy üzerinden Serbest ve REKABETÇİ seçimler yoluyla yapılan yapıya dönüşmüştür..
  4- Yönetime hakim Güç Kuvvetler Ayrılığı üzerinden DENGE ve DENETLEME sisteminin hareketi altında olan..
 5- Demokrasiler Başta Düşünce ve İfade Özgürlüğü ve Tüm Özgürlüklerin ve Temel insan hakklarının esas alındığı
 Bir siyasal örgütlenme biçimi olarak çıkmaktadır
6- Yargı ve yargıç Bağımsızlığı ve Hukuk Devleti formatında olan son A.B. Venedik kıriterleri ile takviyeli
 bir sistem haline gelmiştir...
 Bu kavramlar Demokrasilerde temel görüş birliği içinde "Olmazsa olmaz" olarak karşımızda durmaktadır..
   Parlementonun ve YARGININ ÖZERK ve ÖZGÜR Olduğu Hukuk Devleti formatının diğer temel şartların yanında var olduğu idarenin Hukuk önünde eğildiği veya liberal ögretinin tanımlamasıyla SINIRLANMIŞ DEVLETTE Demokrasinin önemli şartları arasında yer almaya başlamıştır
  Temel şartlar olarak KATILIMCILIĞI Çok Kültürlü Hoşgörüyü ekleyerek Demokrasi üzerinden şimdilik sözlerimizi tamamlayalım
   Evet Demokrasinin insan olmanın  insanca yaşamın yolunu açan idari yapı olduğunu bir kere daha belirtelim
Türkiyenin yarınlarına Demokrasi ümidi ve hayalimiz ile bakarken... 
Herkesi.. Selamlıyorum