- KALPLERE - ŞİFA - KUR'AN - BEDENİMİZE'DE - ŞİFAMIDIR -?

• Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın adıyla.

•  Allah'a hamd Resulün'e sâlât ve selâm olsun.

•   Allah'ın rahmeti bereketi mağfireti daima yardımı üzerinize olsun.

•  Es-Selâm:  Celle Celâlûhu "Her türlü tehlikelerden selamete çıkaran."

• "Sübhaneke lâ ilmelenâ illâ ma âllemtenâ inneke entel âlimul hakîm."

• "Ve ahiru davana enil hamdulillahi rabbil alemiyn.. 

• Değerli kardeşlerim bu haftaki konu başlığında geçtiği gibi 'Bir çok insanın,

-  merak edip sorduğu bu soruya ayet ve hadisler eşliğinde cevap verelim hiç,

- şüphesiz ki Kur'an'ın tamamı şifadır ama peygamber efendimizin ve

- sahabelerin tercih ettiği ayetle hangileridir, kısaca açıklayalım... 

 • Allah'ın kelamı"Kur'an şifa mıdır?

• Sözün insan üzerinde tesirinin olduğu muhakkaktır. 

• Tarihte de sözün etkisi üzerine birçok şey söylenmiştir. 

• Günümüzde psikoterapinin telkini bir tedavi unsuru olarak kullanması bunun delilidir.

•  Allah Resulünün (sav) “Şüphesiz ki, beyanda sihir vardır” hadisi sözün,,

-  insan üzerindeki tesirini göstermektedir.

-   (Buhârî, Tıbb, 51, Nikâh, 47)

• Ancak etki açısından Kur’ân’ın diğer sözlerden ayrıldığını bilmek lazımdır. 

• Kur’ân’ın yüce bir makamdan gelen bir kelam olması onun ruhlar,,

-  üzerindeki tesirinin büyüklüğünü ortaya koyar.

• Peki Kur'an bizlere nasıl bir şifadır?..

• İbn Mâce’nin naklettiği bir hadiste Allah Resulü (sav) “İlaçların en hayırlısı,,

- Kur’an’dır” diyerek "Kur’ân’ın tedavi edici etkisine dikkat çekmiştir. 

• Yüce Rabbimiz'in İsra suresi 17/82 ayetinde bildirdiği gibi,,

• Estauzubillah..

• “Biz Kur’an’dan müminlere şifa ve rahmet olan şeyler indiriyoruz. 

• Ancak bu, zalimlerin ziyanını artırmaktan başka bir katkıda bulunmaz.” 

- Buyurması Kuran'ın bizim yediğimiz den içtiğimize yaşam tarzımız dâhil,

- hem ruhumuza hem bedenimize şifa,

-  olduğunun tartışılmaz delilidir..

•  Bir "Hadis-i şerifte, Peygaber efendimiz (A.S.V) (İlaçların en iyisi Kur’an-ı kerimdir) buyurmuştur. (İbni Mace)

• Kur’ân öncelikle ruhumuza hidayet, bilgi, eyleme geçirme ve yol,,

-  göstericiliğe dair büyük hazineler içermektedir. 

•  Müfessirlere göre Kur’ân’da her bir ayetin gerek müstakil gerek kısmi,

- olarak müminlerin şifasına katkısı vardır. 

• Bunlardan Beydavî, Kur’ân’da indirilen her bir ayetin müminlerin,,

-  dinlerini işlevsel bir hale getirme ve nefislerini güzelleştirmede hastalıklara,,

-  şifa veren ilaç mesabesinde olduğunu söylemektedir. 

• Razî’ye göre insan ruhu batıl inançlar ve bozuk ahlak yüzünden hastadır. 

• Burada Raziye katılıyoruz" Çünkü bunlar bir hastalık gibi ruhun cevherini etkiler.

•  Kur’an bunları tafsilatlı açıklayan bilgileri içermekte, onlardaki,

-  bozuklukları tanıtmakta, kâmil, üstün ahlaka övülen amellere kılavuzluk etmektedir. 

•  Bilimsel araştırmalara göre psikolojik rahatsızlıklar ilerlediğinde,,

- bedensel hastalıklara da yol açıyormuş..

• Hulâsa , küfür, nifak, şüphe, şirk, kalp katılığı, riya, kibr, sû-i zan, kin, haset, 

- dünya sevgisi, hırs gibi manevi hastalıklar pratik tıbbın tedavide aciz,

-  kaldığı hastalıklar olup Kur’ân dışında hiç bir ilaç ile tedavi edilemezler. 

• O halde "  Beşerin ruhsal hastalıkları altında yatan da bunun gibi manevi,

-  hastalıklar olduğunu bilmek lazımdır. 

• Kur’ân Maddi Hastalıklara Şifa Olabilir mi?

• Kur’ân’ın bedensel hastalıklara da şifa olduğu müfessirler tarafından ifade edilmektedir. 

• Birçok bedensel hastalığın Kur’an’la iyileştiği anlatılmıştır. 

• Âlûsî, Supkî’nin vücudundaki birçok yaradan, Kuşeyrî’nin de iyileşme ümidi,,

-  olmayan bir hastalıktan Kur’ân’ın şifa ayetlerini tespit ederek okumaları,,

-  veya bir kaba yazdıktan sonra suyla yıkayıp yaralarına sürmeleri ve içmeleri sayesinde kurtulduklarını nakletmektedir .

-  . (Âlûsî, Ruhü’l-Meânî, 8:144)

•  Hz. Aişe’nin (ra) de içinde su bulunan bir kaba Muavizeteyn’i,,

-  okuyarak onu hastanın üzerine serpmeyi emrettiği nakledilmektedir. 

(Ebû Hayyân, el-Bahrü’l-Muhit, 6: 74) 

•  Suya okuyarak yapılan manevi tedavi batıl gibi görülmemeli !!! 

• Bilimsel olarak 'Yapılan araştırmalara göre suyun içinde kristaller var ve bu,,

-  kristaller bilgiyi hafızasında tutuyor. 

• Suyun hafıza hücresinde 444 bin bilgi hücresi bulunduğu

-  kaydedilmiş.

• Hücreler arasında bilgi alışverişi su sayesinde oluyor. 

• Su bir bilgiyi alıyor ve beden'de ki hücrelere taşıyor.

• Evde şayet kavga yada ufak tefek atışma çıkarsa kavganın olduğu odada,,

-  su varsa hemen çıkartın yada onu artık içmeyin çünkü suyun hafızası ve

-  enerjisi sizden aldığı negatif enerjiyi içmeniz neticesinde yine size geri yükler. 

• Bu bağlamda; 

• İlmin kapısı Hz. Ali (r.a)'da suyun hafızası vardır. 

• Buyurmuştur tüm bunlar tesadüf olabilir mi? 

• Peki ilim sahibi birisi bize Kuran'dan ayetler okuyarak şifaya vesile olabilir mi? 

• ( Burada kastım insanların maneviyatını ve parasını,sömüren büyücüler, cinciler değildir.) Onlara itibar etmeyiniz. 

• Ebu Hüzâme'nin babasından yaptığı bir rivayette denir ki: "Ey Allah'ın,,

•  Resûlü! dedim, tedavi için rukye yaptırıp ilaç almamıza ne dersiniz; 

- bununla Allah'ın kaderinden bir şey geri çevrilir mi?" 

- Bana: "Bunlar da Allah'ın kaderindendir." buyurdular."

• Hz. Câbir hadisi dikkat çekicidir: Ona göre tedavi sadece ilacın isabetine,

-  bağlı değil, Allah'ın iznine de bağlıdır.

-  Şu halde mü'min, elinden geldikçe tedavi yollarını arayacak, ancak,,

-  bilecek ki, şifa Allah'ın iznine bağlıdır. 

• Öyleyse şifaya kavuşan mü'min, bunu ilaçtan değil, Allah'tan bilip hamdini ziyadeleştirecektir.

• " Bu gün imanın, yani moral yüksekliğinin kanser gibi nice korkulu,,

-  hastalıkları ortadan kaldırdığı, inancın vücudun kimyasına etki ederek,,

-   bazı hormonal mekanizmaları harekete geçirdiği ve vücudun,

   -  hastalıkla savaşında büyük rol oynadığı uzmanların malumudur.

•  Özellikle altını çizelim (Tabiki bütün bunlar doktor ve ilaç tedavisini red edelim anlamına gelmiyor.. )

• Ebu'd Derda (radıyallahu anh) anlatıyor: "Resulullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki:

• "Allah Teâlâ Hazretleri hastalığı da ilacı da indirmiştir. 

• Ve her hastalığa bir ilaç var etmiştir. 

- Öyleyse tedavi olun. Ancak haram olan şeyle tedavi olmayın."

•  [Ebu Dâvud, Tıbb 11, (3874).]

• Peygamber efendimiz üç türlü ilaç kullanırdı. 

• Kur’an-ı kerim veya dua okurdu. 

• Fen ile bulunan ilaçları kullanırdı. Her ikisini karışık kullanırdı. 

• Bir hadis-i şerifte buyuruluyor ki:

(Kur’an-ı kerimden şifa beklemeyen, şifaya kavuşamaz.) [Deylemi]

• yukarıda naklettiğimiz her iki hadisi şeriften anlıyoruz ki insan hem fenni,,

-  ilaçlardan hemde Kuran'dan şifa aramalı her ikisinden birini diğerine,,

- tercih etmemeli ve onların vesile olduğunu şifanın Allah'tan geldiğini bilmedir.

• Kur'an'ı Kerim'in her türlü biz müminlere şifa olduğu tartışılmaz ancak yüce " Allah'ımızın,, 

-  Esma'ları aynı şekilde hem ruha hem bedene şifadır bunuda belirtmeden geçmek olmaz .

• Elbet Kur'an'ın tamamı şifadır. 

• Ben sadece müfessirlerin ve sahabe

-  efendilerimizin çokça okuduğu şifa ayetlerinden çok bilinenlerin bir kısmını nakledecegim.

•  Umulur ki bir müminin şifasına vesile oluruz!!

1-  Öncelikle Kur'an'ın ilk sayfasında yer alan ilk suresi olan Fatiha'yı ve onun sırlarını şifasını not düşelim ki yazsam cilt cilt ansiklopedi olur kabilinden gerçekten. 

2- Aynı şekilde Ayetel Kürsi de başlı başına bir şifadır.

3- Allah, mümin bir topluluğun kalplerine şifa versin/gönüllerini ferahlatsın!” (et-Tevbe, 14)

4-“…Gönüllerdeki dertlere şifâdır...” (Yûnus, 57)

5-“…Onların (arıların) karınlarından renkleri çeşitli bir şerbet (bal) çıkar ki, onda insanlar için şifâ vardır…” (en-Nahl, 69)

6-“Biz, Kur’ân’dan öyle bir şey indiriyoruz ki o, mü’minler için şifâ ve rahmettir…” (el-İsrâ, 82)

7-“Hastalandığım zaman bana şifâ veren O’dur.” (eş-Şuarâ, 80)

8-“…De ki: O, (Kur’ân) inananlar için doğru yolu gösteren bir kılavuzdur ve şifâdır…” (Fussilet Suresi - 44 . Ayet)

• yukarıda zikrettiğim bu ayetlerin sayı yada gün olarak düşünüp kişi kendine sıkıntı etmemeli, beş vakit namaz,

-  sonrası gücünüz yettiği kadar şifanın Allah'tan olduğuna iman ederek okumak gerek 

• Değerli kardeşlerim : İnsan kurandan şifa ararken bir taraftan da " Hastalığın,

-  durumuna göre tedavi, olurken sadaka vermekle ve dua ilede manevî tedavi olmalıdır. 

            Selam ve dua ile,,

      ___ Fi _ EMÂNİLLÂH ___

  Kablel-vuku....

• "...Rabbişrah-li sadri. Ve yessir li emri. 

• Vahlul ukdeten min lisäni. Yefkahů kavli." Allahümme- Âmin...