- BERAT - GECESİNİN - ÖNEMİ

                               - ve -     

                        - FAZİLETİ- !!!

• Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın adıyla.

• Allah'a hamd Resulün'e sâlât ve selâm olsun.

• Allah'ın rahmeti bereketi mağfireti daima yardımı üzerinize olsun.

• Es-Selam : Celle-Celâlûhû' (Tüm tehlikelerden selamete çıkaran)

"Sübhaneke lâ ilmelenâ illâ ma âllemtenâ inneke entel âlimul hakîm."

• "Ve ahiru davana enil hamdulillahi rabbil alemiyn.. 

• Değerli kardeşlerim bu hafta ki yazım çok güzel bir ay olan Şaban'ı şerif,

- ayının 15. Gecesine denk gelen Berat kandiline denk geldi elhamdülillah,

- alemlerin Rabbi olan yüce Allah'a 

Bende bu güzel denk gelişi,

- değerlendirmek adına HAARP yazı dizimi kısmet olursa affınıza sığınarak gelecek haftaya tehir ettim..

• Ramazan-i şerifin son müjdecisi Berat gecemiz feyizli, ibadetli ve tilavetli olsun azmiyle ,

- Az da olsa bu gecenin faziletlerini kaleme alıp sizlerin ve bizlerin bu,

- gecede ibâdet etmesi için gayret olur ümidi ve duasıyla kaleme aldım.

• Berat Kandili (gecesi) Şaban ayının onbeşinci gecesidir. 

• Aslı “Berâet”tir. 

• Berat sözlükte; “bir zorluktan kurtulmak ve beri olmak” demektir. 

• Ayrıca bu geceye “Leyle-i Mübâreke” denir, bereketli bir gece. 

• “Leyle-i Berâe” denir. “Leyle-i sâk” vesîka gecesi denir. 

• “Leyle-i rahme” ve rahmet gecesi denir.

BERAT GECESİNİN ÖNEMİ NEDİR?

• Bu gecede, bir yıl içinde olacak bütün işler hükme bağlanıp ifası için,

- Cenab-ı Hak tarafından meleklere verilir. 

• Yani bir yıl içinde dünyaya gelecek olan sabiler, ve bu yıl içinde vefad edecek kişiler belirlenir!

• O sebeble bu geceyi mutlaka en güzel şekilde değerlendirmek gerekir!!

• Gecesini ibadet ve dua ile gündüzünü oruçlu geçirmek çok faziletlidir.

• Berat gecesine ait 5 haslet vardır:

• Her önemli iş bu gecede ayırdedilir.

• Bu gecedeki ibadetin fazileti büyüktür.

• İlâhi rahmet yayılır.

• Mağfiret gecesidir.

• Bu gece, Resûlullah’a (s.a.s.) şefaat hakkının tamamı verilmiştir.

• Çünkü, Hz. Muhammed (s.a.s.), Şaban’ın onüçüncü gecesi ümmeti,

- hakkında şefaat istemiş, bu şefaatin üçte biri verilmiş, 

- ondördüncü gecesi yine istemiş, üçte biri daha verilmiş,

- onbeşinci gece yine talep etmiş, bu gece şefaatın tamamı ihsan edilmiştir. 

• Bu şefaatten mahrum olanlar, devenin ürküp kaçtığı gibi Allah’tan kaçanlardır. 

 (bk. er-Râzî ve Ebussuud Efendi Tefsirleri, ed-Duhân sûresi 3. ve 4. âyetlerin tefsiri; Hasan Basri Çantay, Kur’ân-ı Hakim ve Meâl-i Kerim, İstanbul 1959, III, 904, 905)

• Diğer bir hadiste de şöyle buyruluyor:

• “Bu gece Şaban’ın onbeşinci gecesidir. 

• Allah Teâlâ bu gecede Beni Kelb kabilesinin koyunlarının tüyleri,,

- sayısınca insanları Cehennem’den kurtarır.

• Ancak kendisine şirk koşanların, Müslümanlara karşı kin ve düşmanlık besleyenlerin, akrabaları ile,,

- münasebeti kesenlerin, gururlu ve kibirlilerin, ana-babasına asî olanların,

- ve içki içmeye devam edenlerin yüzüne bakmaz.”

 (Buhârî, et-Tergîb ve’t-Terhib, II, 118)

• KUR’AN’IN İNDİRİLDİĞİ GECE

• Cenab-ı Hak, rivayete göre Kur’an’ın Levh-i Mahfuz’dan dünyaya indirildiği,

• Berat gecesi için Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyuruyor;

• “Apaçık Kitaba yemin olsun ki Biz Kur’an-ı mübarek bir gecede indirdik. 

• Biz, gerçekten uyarıcıyız. 

• O mübarek gecede, her hikmetli iş katımızdan bir emirle ayırt edilir.” (Duhan, 44/1-4) 

• Değerli kardeşlerim ; Böyle bir geceyi ganimet bilip dua, zikir ve

- ibadete yönelerek amel defterini zenginleştirmek, Allah’ın kulları için bulunmaz bir fırsattır.

• BERAT KANDİLİ’NDE YAPILACAK DUA VE İBADETLER

• Oruç Tutmak

Peygamber (s.a.s.) Efendimiz’in, Ramazan dışında en çok oruç tuttuğu ay, Şâban ayı idi.

• Hz. Ayşe (r.a.) şöyle dedi:

• “Resulullah hiçbir ayda, Şâban ayında tuttuğu oruçtan daha fazla oruç tutmazdı.

• Şâban ayının tamamını oruçlu geçirirdi.”

• (Müslim, Sıyâm 176; İbni Mâce, Sıyâm 30)

• Başka bir rivayette, “Pek az bir kısmı hariç, Şâban ayını baştan sona oruçlu geçirirdi.” denilmektedir.

• (Buhârî, Savm 52; Müslim, Sıyâm 177. Ayrıca bk. İbni Mâce, Sıyâm 30)

• Berat Duası ; 

“Şa’ban-ı şerîfin onbeşinci, Berât gecesi akşam namazından sonra üç kere ,,

• Yasin sûresi ve her birinin sonunda ,

   - Berât duâsı okunacaktır. 

• Duayı bilmeyenler, net üzerinden ulaşabilirsiniz !!

• Birinci Yâsin-i Şerîften sonra bu duâ okunurken Allah’ın saîd kullarından olmak niyyetiyle okunacaktır.

• İkinci defa okunurken hayırlı ömür uzunluğu niyyetiyle okunacaktır. 

• Üçüncü defa okunurken kaza ve belâlardan emîn olup hayırlı rızık için okunacaktır.”

• BERAT GECESİ NAMAZI

Kaza Namazı ve Nafile Namaz Kılmak

En mühim hususlardan biri, namazdır. 

• Hak dostları bu gecede namaz kılmanın ehemmiyetine dikkat çekmişler her ne kadar bu geceye,

- özel yüz yada 12 rekat namaz olsada, ve namaz borcu olanların kaza namazı kılmalarını tavsiye etmişlerdir.

• Kur’an-ı Kerim Okumak ;

• Kurʼânʼın nüzulüyle ilgili mübârek iki gece vardır, Beraat gecesi ve Kadir gecesi.

• Beraat gecesi, ilm-i ilâhîden topluca zâhir olup meleklere yazdırıldığı gecedir.

• Kadir gecesi, fiilen indirildiği gecedir. 

• Yani Kurʼân-ı Kerîmʼin dünya semâsına icmâlen nüzûlü/inişi Beraat ,

- gecesinde, tafsîlen nüzûlü de Kadir gecesindedir.

• Tevbe İstiğfar Etmek

• Allah Teâla şirke düşmeyenlerin büyük günahlarını affedeceğini bu gecede müjdelemiştir. 

• (bk. Müslim, Îman, 279) Peygamber (s.a.s.) Efendimiz:

“Ben, günde yüz kere istiğfâr ederim…” (Müslim, Zikir, 42) buyurmuşlardır. Müslim’den rivâyet edilen bir hadîs-i şerîfte şöyle buyrulur:

“Resûlullâh’a (Miraç’ta) üç şey verildi: Beş vakit namaz, Bakara Sûresi’nin,

- sonu ve ümmetinden şirke düşmeyenlere büyük günahlarının affedildiği haberi…”

- (Müslim, Îman, 279)

• Salavat Getirmek

• Resûlullah’a (s.a.s.) salavat getirmeyi Allah Teâla emretmiştir. 

• Ayrıca hadis-i şeriflerde salavat getirenin bütün sıkıntılarının giderileceği bildirilmiştir. 

• Ayet-i kerîmede buyrulur:

“Şüphesiz ki Allâh ve melekleri, Peygamber’e çokça salât ederler. Ey müminler! Siz de O’na salavât getirin ve tam bir teslimiyetle selâm verin!” (el-Ahzâb, 56)

• Ve hamd etmek şükür etmek Allah'ü teâlâyı çokça zikir etmek , sadaka vermek.. 

• 1000 ihlâsı şerife okumak ; hiç şüphesiz ki okuyan kişiye ölmeden,

- önce cennetteki yeri gösterilir buyurmuştur. Peygamber efendimiz aleyhisselam..

• Değeli kardeşlerim, Bu kıymetli günlerin feyzi üzerinize, rahmeti,

- geçmişinize, bereketi evinize, nuru ahiretimize, sıcaklığı yuvamıza dolsun.

• Rabb'im bu gecece de günahlarımız dan Berat nasip etsin İNŞALLAH

• Berat geceniz mübarek olsun.

• Gel ey Muhammed bahardır, dualar ardında saklı, aminlerimiz vardır.

       ____Fİ _ EMÂNİLLÂH __

                __Kablel_Vuku__

"...Rabbişrah-li sadri. Ve yessir li emri. 

• Vahlul ukdeten min lisäni. Yefkahů kavli." Allahümme- Âmin...