Kablel _Vuku'nun Kaleminden: İSLAMDA - BURÇLAR- VARMIDIR -?

• Burûc kelimesi “açığa çıkmak, görünmek, saray ve köşk” anlamlarına gelen burcun çoğuludur.

YAZARLAR 25.04.2022, 14:34
Kablel _Vuku'nun Kaleminden: İSLAMDA - BURÇLAR- VARMIDIR -?

İSLAMDA - BURÇLAR- VARMIDIR -?

• Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın adıyla.. Hayrer Razıgın..

• Allah'a hamd Resulün'e sâlât ve selâm olsun.

• Allah'ın rahmeti bereketi mağfireti üzerinize olsun.

• Değerli kardeşlerim geçen haftaki yazımda çok merak cezbeden bir kinu olan ,zikir sayıları, EBCET yani Cifir'i ele almıştım. Bir biriyle bağlantılı olduğunu düşündüğüm bir konu olduğu için,,

• Bu haftaki yazımda yine çokça merak konusu olan 12-Burç. Varmıdır? İslam'da hükmü nedir bunu ele aldım. Bi iznillAh.

• Rabb'im önce kendi nefsime sonra sizlere okuyup okuduğumuzu anlamak ve âmel etmeyi nasip etsin İNŞALLAH.

• BURÇ Nedir?

• Burûc kelimesi “açığa çıkmak, görünmek, saray ve köşk” anlamlarına gelen burcun çoğuludur.

Astronomi terimi olarak burç, güneşin bir yılda takip ettiği düşünülen yörüngenin içlerinden geçtiği, belli sembollerle gösterilen on iki takım yıldızından her birini ifade eder.

• KUR'AN-I KERİMDE BURÇLARIN YERİ

• İfâde ilk âyette geçer. Mânâsı şöyledir: Esta'uzübillah,

• “Yemin olsun burçlarla dolu gökyüzüne.

• ” Dînimizde burçların yeri, astronomi ilminin konusunu teşkil edecek derecede vardır.

• Konu genel itibarıyla pozitif bilimlerin, özel olarak da astronomi ilminin konusu oldukça İslâmiyet'e ters düşmez.

• Her ne kadar insanoğlu astrolojiye, yani yıldız falıyla ilgilenen bu özel alana bilim süsü vermeye çalışsa da, bunun pozitif bilimlerden uzak, yıldız ve galaksi hareketlerine dayalı olarak yapılan muhtelif başına şu olay gelecek bol kazancın olacak gibi ibâret bir dal olduğu açıktır.

• Bu yorum dalına eskiler yıldız falcılığı mânâsında “müneccimlik” diyorlardı.

• Eğer burçlar gelecekle ilgili haber vermek aracı olarak kullanılıyorsa bu doğru değildir.

• Çünkü gaybı yalnızca Allah bilir. Bunun dışında burçların insan karakteri üzerinde etkileri vardır..

• Böyle ispattan, delilden ve burhandan, Uzak tabiri caizse falları İslâmiyet’in onaylamasını “beklemek ” doğru değildir.

• Allah dostları yani ulama-i raşidin. Burçlar hakkında ne diyor bir bakalım !

• Öncelikle burçlar hakkında büyük ulamalardan olan ;Muhyiddini Arabî’nin burçların oluşu hakkındaki görüşlerini ele alalım özetle

• (“Fütûhat-ı Mekkiye” isimli eserinden; )

-MUHYİDDİNİ ARABÎ diyor ki:

• Şunu da bil ki, Hak Teâlâ daha evvelce anlattığımız kürsü içinde şeffaf dairevî bir cisim yaratmıştır. Bunu da 12 eşit parçaya ayırmış ve bu parçalara BURÇLAR adını vermiştir.

• Bu burçlar toprak, su, hava, ateş gibi unsurlardan ( elementler)den olup, tıpkı Dünya ehlinin unsurlarına benzer.

• Hak Teâlâ her bir burçta cennet ehlinden bir melâikeyi orada iskân ettirir. İşte bu burçlardan cennetlerde tekevvün edecek şeyler tekevvün eder.

• Değişiklikler ve karışıklıkların tümü bu burçların değişmesiyle ve kurulan düzenin bozulmasıyla olur.

• Gerçek olarak âlemimizin öncülüğünü bu 12 burçta bulunan 12 melâike yapmaktadır.

• Böylelikle bu 12 burç, âlemlerimizin gerçek olarak imamlığını yapmaktadır.

• Arşın esası 4 kâide üzerine oturtulduğundan, bu burçlar 12 olmasına rağmen, 4 mertebe üzerine bulunurlar.

• Konaklar üçtür: Dünya, Berzah, Âhiret. Bu konaklardan her bir konağın dört menzili vardır.

• Bu konaklarda bunların hükmü geçer. Üç konağı dört menzile çarparsak 12 eder bu da 12 burca delalet eder.

• Şu anda bize cennet gibi gelen Dünya’mız âhiret günü itibarıyla ateşe döneceği için Berzah da bu dört menzilin hükmü altındadır. Cennet de bu dördün etkisindedir.

• Bunlardan Koç, Aslan, Yay aynı mizaç ve mertebededir.

• Boğa, Başak ve Oğlak başka mertebede ve aynı mizaçtadır.

• İkizler, Terazi ve Kova başka mertebe ve aynı mizaçtadır.

• Nihayet Yengeç, Akrep ve Balık başka mertebede ve aynı mizaçtadır.

• Bunlar dört hâkim vali olarak bir menzilde bulunurlar.

• Dünya’nınki ise Yengeç burcudur.

• Berzah âlemi ise Başak burcunun hüküm ve etkisi altındadır.

• Ayrıca bir de Dünya’nın ateşe dönmesi durumunda sahibi Yengeç Burcu olmaktan çıkar ve Terazi burcunun hükmüne girer.

• Cehennem ateşine düşenlerin azabı sona erdiğinde ise İkizler burcu Dünya’yı teslim almış olur.

Cenâb-ı Hak Teâlâ on iki burcun mümessili olan her bir melâikeye otuz ilim hazinesi vermiştir.

• Bu burçlardaki melâikeler kâinatta lüzumlu olan şeyleri bu ilim dolabı olan burçlardan olarak indirirler ve bir sene ile yüz sene arasında Dünya’da bırakırlar.

•Büyük İslam bilgini Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri, astroloji ilmi ile yakından ilgilenmiş, marifet name adlı eserinde her bir burcun karakter özelliklerine tek tek değinmiştir.

• Eğer burçlar gelecekle ilgili haber vermek aracı olarak kullanılıyorsa bu doğru değildir.

• Çünkü gaybı yalnızca Allah bilir. Bunun dışında burçların insan karakteri üzerinde etkileri vardır.

• Bir şiirinde yıldızların olaylar üzerindeki tesirlerini şu satırlarla ifâde eder. İ. Hakkı Erzurumî:

«Ve sonra Hakkı der, ilm-i felek sırrını a’yân ettim

Otuz beyt içinde Nahs ve Sa’d saatlerini beyân ettim.

İki âlemde bir bildim müessir Zât-ı Mevlâ’yı

Fakat sebeplere bağlanmış ednâyı hem alâyı.

Eğer bilmek dilersen olduğun saat ne saattır

Hangi yıldız hükmeder, ol dem nuhusat ya seadettir.»

• Dünyâ üzerindeki oluşumların sebeplerinin yıldızlar olduğunu, ancak bu sebepleri meydana getirenin de Allahü Teâlâ olduğunu böylece tespit eden Erzurumî, Ayın tesirleri hakkında da özetle şunları söylemekte:

• Allah'ın dilemesiyle Denizlerdeki med-cezir olaylarında ay baş müsebbibdir.

• Ayın ilk on beş gününde sıcaklık ve rutubet çok olduğundan damarlar kan ile dolup insan ve hayvan bedenleri kuvvet bulur.

• Dolunaydan sonra soğuk ve kuruluğun ağır basmasıyla ihtilatı erba bedenin derinliklerinde bulunmakla damarlarda kan azalıp, büyüme ve gelişme az olur. İnsan ve hayvan bedenleri zayıflar.

• Arabî ayların ilk yarısında hastalanan kolay kurtulurken, ikinci yarıda hastalananlar güç sıhhat bulurlar.

• Ayın ilk yarısında canlıların beyin dokuları ziyade olup, ikinci yarısında azalma olur

• Mehtapda insan aya karşı uyusa veya çok otursa, bedenine gevşeklik ve tembellik gelip, baş ağrısı ve nezle olabilir.

• Mehtapda hayvan eti kalsa az zamanda tadı ve kokusu değişir.

• İlk yarıda balıklar su yüzüne yakın olup yağlı ve güçlü iken, ikinci yarıda dibe kaçıp güçleri ve yağları azalır.

• İlk yarıda haşerat yeryüzünde daha çoğalır ve yırtıcılar canlıları yemeye daha heveskâr olur. İkinci yarıda bunun tersi olur.

• Ayın çeşitli burçlarda doğuşunun hangi sahalarda getireceği faydalar hakkında da özetle şunları söylemekte MARİFETNAME sahibi Erzurumlu İbrahim Hakkı hazretleri,

• Ay;

• Koç burcunda doğduğunda her işe başlamayı güzel say;

• Boğada olduğunda evlen, ticaret yap, bina yap;

• İkizlerde doğduğunda gayrımenkul al, ilim oku;

• Yengeçte iken haberleşmeye değer ver, müshil kullan, seyahate çık;

• Aslanda iken ihtiyaçlarını, giderecek kişiye arzet, ziraat, tamir ve hacamat yap;

• Başakta iken yeni giy, dostlarla sohbet et ve ibâdete ağırlık ver;

• Terazide iken alış-veriş yap, sohbet eyle, Kur'ân dinle, devâlı nesneleri iç;

• Akreb burcunda iken, temizlen, arın, yanlızlığa çekil, sükût edip iç âlemine dön;

• Yay burcunda iken kan aldır, hamam ve traşı iyi say;

• Oğlak burcunda iken kuyu kaz, toprakla uğraş, alış-verişi iyi say;

• Kova burcuna geldiğinde vasıtalı olarak seyahate çık güzel yerleri gez;

• Balık burcunda iken de deniz seyahati iyidir, ortaklık ticareti iyi olur.

• daha detaylı bilgi için marifet name'i okumanızı..

• Birde küçük bir dip not düşeyim eskiler tarla bahçe işlerinde ayın konumuna göre, Ekim dikim yapardı.

• ay ışığında yani ayın on dördün de dikinlen ürünü kurt keser veya kavun,karpuz gibi yaz meyveleri de Anadolu tabiriyle yanalak (yamuk) şekilsiz olur denir. Bunu bizzat denemiş biriyim ve doğru. :))

• Değerli kardeşlerim burçlar vardır haktır fakat burçlara yani yıldızlara bakarak yıldız fallarına bakarak insanlara, yakın gelecek müjdeleri vermelerine ya da yaklaşan bir felâkete karşı onları uyarmaları gibi aslı falcılık olan işler haramdır.

• İslam'ın dışında kalan herşey bize ya zararlı olduğu için yada ahiretimizi helal edeceği için kesin hükümler ile bildirilmiştir.

Her insan hayatı boyunca Gurbet, hasret ve hikmet burçlarından geçiyor

Rabb'im Hikmet burcuna varmayı son nefesimiz de orada can vermeyi nasip etsin İNŞALLAH.

• Hikmet burcu demek yaratılmışların yaradanı yarattığı kâinattan tanıması görmeden görür gibi olması öyle yaşamasıdır.

• Yazıma burada son verirken hepinizi Rabbime emanet eder sağlık huzur mutluluk Selametler dilerim..

• Kablel-vuku..

Yorumlar (0)
15
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 05 Ekim 2022
İmsak 05:33
Güneş 06:57
Öğle 12:58
İkindi 16:12
Akşam 18:48
Yatsı 20:07
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Başakşehir 7 17
2. Adana Demirspor 8 17
3. Konyaspor 8 17
4. Galatasaray 8 17
5. Trabzonspor 8 16
6. Beşiktaş 8 15
7. Fenerbahçe 7 14
8. Kayserispor 8 12
9. Kasımpaşa 8 12
10. Gaziantep FK 8 11
11. Alanyaspor 8 9
12. Giresunspor 7 8
13. İstanbulspor 7 8
14. Karagümrük 7 6
15. Antalyaspor 7 6
16. Ankaragücü 7 4
17. Sivasspor 8 4
18. Hatayspor 7 4
19. Ümraniye 8 2
Takımlar O P
1. Keçiörengücü 7 14
2. Eyüpspor 7 14
3. Sakaryaspor 7 12
4. Pendikspor 7 12
5. Bodrumspor 7 11
6. Manisa FK 6 11
7. Boluspor 6 11
8. Bandırmaspor 6 11
9. Samsunspor 7 10
10. Rizespor 6 9
11. Tuzlaspor 7 9
12. Göztepe 7 8
13. Adanaspor 7 7
14. Gençlerbirliği 6 6
15. Erzurumspor 6 6
16. Altay 7 6
17. Altınordu 6 3
18. Ö.K Yeni Malatya 7 3
19. Denizlispor 7 2
Takımlar O P
1. Arsenal 8 21
2. M.City 8 20
3. Tottenham 8 17
4. Brighton 7 14
5. Chelsea 7 13
6. M. United 7 12
7. Newcastle 8 11
8. Fulham 8 11
9. Liverpool 7 10
10. Brentford 8 10
11. Everton 8 10
12. Leeds United 7 9
13. Bournemouth 8 9
14. Aston Villa 8 8
15. West Ham United 8 7
16. Southampton 8 7
17. Crystal Palace 7 6
18. Wolves 8 6
19. Leicester City 8 4
20. Nottingham Forest 8 4
Takımlar O P
1. Barcelona 7 19
2. Real Madrid 7 19
3. Athletic Bilbao 7 16
4. Real Betis 7 15
5. Atletico Madrid 7 13
6. Osasuna 7 13
7. Real Sociedad 7 13
8. Villarreal 7 12
9. Valencia 7 10
10. Rayo Vallecano 7 10
11. Celta Vigo 7 10
12. Mallorca 7 8
13. Girona 7 7
14. Getafe 7 7
15. Real Valladolid 7 7
16. Espanyol 7 5
17. Sevilla 7 5
18. Almeria 7 4
19. Cadiz 7 4
20. Elche 7 1
Günün Karikatürü Tümü