17.01.2022, 16:12

SİYASET - KADININ - NEYİNE - ?

Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın adıyla ; Allah'ın Rahmeti, Bereketi, Mâğfireti ,Üzerinize Olsun..

- Değerli okuyucu kardeşlerim bu haftaki köşe yazımda biz kadınların,siyasi görüşümüz ve siyasi  çalışmalarımız neticesinde, gerek reel hayatta gerek,sosyal medya hesaplarımızdan sık , sık yaşadığım,,,

- Kadının siyasetle ne işi var ??. 

"Elinin hamuruyla siyaset senin neyine.

 "Gibi gibi aşağılayıcı, yaralayıcı ve tenkit edici hatta ve hatta bazı kendini, ve İslam'ın hükümlerini bilmez ahlâk yoksunu kişilerin sin,kaflı küfürlerine bile  maruz kaldığımız için yazma gereği gördüm. 

-Şems Tebrizi diyor ya :Her şey çok olunca ucuzlar; Edep bunun aksinedir, o çoğaldıkça değeri artar.

-yazım da kadının her sahada yer almasına İslami açıdan bakmanıza vesile olup, inşaallah ufkunuzu aydınlatmak ve İslam'da kadının herşeye dahil olduğunu anlatmayı gaye edindim.!!

- bir söz vardır ya ;Kadınına söz geçiren kendini er sanır, bilmezler ki kadını dizginleyen er değil ardır.

- İslamiyet, kadını toplumdan ayırıp dört duvar arasına kapatmamış, ayrıştırmamıştır. Peygamber efendimiz (a.s) devrinde Müslüman kadın, hemen hemen  bütün toplumsal faaliyetlere etkin biçimde katılmıştır.

- Cahiliyye devrine baktığımızda zayıf olan her şeyin ezildiği görülür, kadın da bunlardan biridir. 

- İslâm kadına verdiği değer ile kadını,babalarının ,peygamber müjdesine nail,olma şerefine vesile !! 

-Eşlerine en güzel emanet !!

-Evlatlarına ilk öğretmen ve  kurtuluş  anahtarı yapıp ,ayaklarının altına cenneti koyarak ; değer verip, yüceltmiştir. 

- Nitekim bazı hadisi şeriflerde "Peygamber efendimiz, bunu çok güzel ifade ve  ikrar etmiştir.

-  Kim iki kız çocuğunu erginliğe erişinceye kadar besleyip büyütürse, kıyamet gününde ikimiz onunla beraber olacağız' diye buyuruyor.

-  İşte bu müjde, İslamiyet'in kadınlara verdiği değeri göstermektedir. 

-  Yine Hazreti Peygamber, aleyhisselam bir hadisinde, 'kadınlara ancak asalet ve şeref sahibi kimseler değer verir. Buyuruyor!!- 

- Dinimizde kadınlara çok kıymet verilmiş ve erkeklere çeşitli sorumluluklar yüklenmiştir. Ev işlerinde ya da dışarıda çalışmak kadınlara mecburiyet kılınmamıştır ancak, erkeklere ailesini geçindirme zorunluluğu kılınmıştır. 

- ''En-Nisâ: Kadınlar'' suresi başta olmak üzere diğer  birçok surede kadının nikâh, mehir, mîras, talâk ve nafaka gibi medenî hakları teminat altına alınmıştır.

- Ve  Cennet mekan 'Necmettin-Erbakan-hocam da bizim davamızın kalbî ve en güçlü eli kadın teşkilatlarımız diyerek her sözünde hareketinde İslamı temsil etmiş bir lider olarak kadının da siyasette teşkilat çalışmalarında önemli bir rolünün ve yerinin olduğunu çok naif ve onur verici bir şekilde belirtmiştir.!!

"Burada önemli olan cinsiyet değil kadın ve erkeğin toplumda işe yarar olmasıdır.

- Kadın veya erkek olmak bir ayrıcalık değildir, İslam meseleye böyle bakar. 

- Allah'a kul olmak peygambere ümmet olmak bu uğurda kul olurken,kül olmak önemlidir. 

"Kur'anı Kerim kadına da erkeğe de zevç -eş- demektedir. Lisan olarak zevç, bir ayakkabı çiftinin diğer yarısı demektir. 

-Biri olmadan diğerinin ehemmiyeti yoktur. Yani ikisi birbirini tamamlar. 

-Bu yönüyle kadın ve erkeğin birbiri arasında fark yoktur.

- Böylece kadın İslam'da kişiliğini ve kimliğini bulmuştur.

-Meselâ , ilk Müslüman Hz. Hatice' annemizdir. 

- Ve İslam'ın ilk şehidi Hz. Sümeyye annemizdir. 

- Bakın şehitlik mertebesi bile ilkkez bir hanıma nasip olmuştur.

- ' Yüce Allah İsa (a.s)'ı babasız olarak yaratmış kudretinin sonsuz gücünü göstermiş ken,  peygamberlerini gökten zembille indirezmezmiydi? 

- Ve düşünün ki peygamberleri bile yine kadınlar doğurmuştur. Bu şerefi kadınlara vermiştir.  

-

 " ilk Müslüman hanımlardan Ümmü Şerik vardır." Evlere tek tek gider ve tebliğ yaparmış.  

-Yine kadınlar, islamın yayılması dünyaya hakim kılınması adına , Mekke döneminde de Medine döneminde de çok aktifler.

- İslam'ı tebliğ noktasında ve gelişmesinde çok büyük çabaları vardır. " Kadınlar her türlü hayatın içindedirler.

-  Ve hayata dair rolleri ve yükleri çok büyüktür. "Hz. Peygamber aleyhisselam devrinde çalışan kadınlar biliyoruz.

-   Meselâ kendisine zabıtalık görevi verilmiş bir hanım sahabe vardır. Peygamberimizin devrinde kadınlar Bedir savaşı hariç bütün savaşlara gitmişlerdir.

- 'Binaenaleyh Bir kadın diyebilirmiki kocam namaz kılıyor, oruç tutuyor, zekat veriyor,cihad ediyor , hacca gidiyor, benim bunları yapmama gerek yok?! 

-  İslam kadına da erkeğe de belirli şart ve koşullarda ,aynı sorumlulukları yüklemiştir.

-" Namaz erkeğe emredildi ğibi kadınlara da aynı şekilde emredilmiştir. Dini ,Yükümlülük ve sorumlulukları aynıdır.

- Bunun en büyük delili ise yine 

- Peygamber Efendimizin ; “Ey kızım Fâtıma! Babam peygamber diye sakın güvenme. Rabb’ine karşı kulluk vazifeni yap.

-  Allah’ın rahmeti olmadan ben de bir şey yapamam.” (Müslim, İman 89, 351.) -Hadisi şerifleridir. 

-  'Eğer kadınada erkeğede din aynı yükümlülük ve sorumlulukları yüklemiş olmasaydı bu hadisi şerif vuku bulurmuydu?!!! Cihad da aynı şekilde kadına farzdır. 

-Misal "SP'li -

-Milligörüşçü bir bayan olarak Hakkın davasında cihat ediyorum. Dediğim anda Bu nasıl cihat siyasetle Cihat mı olur? Bir kısım insanın alaycı ve yargılayıcı şekilde  bu soruyu sorduğunu biliyoruz.!! 

-"Günümüz koşullarında artık değişen bir çok şey gibi cihadın şeklide kısmen değişmiştir!. 

-Artık ateşli silahlar ile değil biyolojik ve kimyasal silahlar , ile ümmete, insanlığa savaş açılıyor. 

-Bir bayan bozulmuş ahlâk sistemi içerinde Allah'ın emrettiği gibi örtünürse, namusunu muhafaza ederse bu da bir cihattır. 

-Talabe yetiştirir insanlara doğruyu güzeli anlatırsa da cihattır. " Bu şekilde bir çok örnekler sayılabilir. 

-" Peygamber efendimiz Medine'de İslam devleti kurdu ve siyaset yaptı.- Ve yine 'Medine'de İslam devleti kurmak için  ilk adım olarak  12 delege seçmiştir ,bunlardan ikisi kadındır. 

-Bu hanımlar -Sahabe annelerimiz , Hz Esma ve Hz. Nesibe dir. Siyaset islamsız , İslam siyasetsiz olmaz. Siyaset dünyanın ve ülkelerin sitratejik bir şekilde yönetilmesi için vardır, şarttır.

- Yazımın başında örnek verdiğim zabıtalık görevi yapan, Semra bint-i Nüheyk adındaki kadın sahâbinin 

- peygamber efendimiz tarafından ,görevlendirildiği  çarşı pazar dolaşarak elindeki kırbaç ile insanları iyiliğe sevk edip kötülükten sakındırdığı, bir nevi zabıta memurluğu yaptığı nakledilmektedir.

-  (Heysemî, IX, 264) -

-   yine aynı şekilde "Okuma yazma bilen Şifa bint-i Abdillah’ın da benzer bir vazifeyle Hz. Ömer’in hilafeti zamanında Medine çarşılarından birisinde görevlendirildiği anlaşılmaktadır. (İbn Hacer, el-İsâbe, IV, 341)-

" Yani kadın her yerde olduğu gibi siyasetin içinde de birebir olmalıdır. 

-"Biz elimizi ve gönlümüzü cihat taşının altına koyanlardanız. 

"Kadınız diye Zulmün müminler arasında saf tuttuğu bu çağda .. Cihat için yola çıkıp, önünde secde etmeyelim mi ? " Rahmân'ın ' !! 

-Netice olarak buradan çıkaracağımız ders  

-" Allah'ın hüküm ve yasakları çerçevesinde ' hareket ederek " Hakkı, batıla üstün kılmak için çalışan bunun içinde siyaseti araç kılan herkese ,Siyaset de bir cihattır.- Cihad farzdır !

-Ve kadınlarda siyaset Cihadı ,yapma hakkına sahiptir.  

-Allah'ın emir ve yasaklarına dikkat ederek, Kadınların her alanda olması, ne İslam'a ne insanlığa nede dünyaya zara vermez. 

-Gerek hadisler de gerek Sahabe annelerimizin hayatını anlatan hikayelerde,bunun örnekleri mevcuttur.

- Günümüz koşullarının ağır geçim sıkıntısı ve şartları altında ezilen baba ve erkeklerimizin en yakın şahitleri yine biz kadınlarız, ve aynı şartlarda eşlerimiz ile birlikte bu sıkıntıları birebir yaşayanlarız.. 

-Bu nedenle siyasetçi büyüklerimiz ile hanımların aralarında, köprü olup gerek ev hanımı gerek çalışan hanım kardeşlerimizin sıkıntılarını dinleyip onlara maddi mânevi destek olup yine onlara çareler üretip ;

-Ülkemize ve insanlığa adalet, eşit gelir dağılımı ve saadetin nasıl olacağını bunu hangi stratejiler ile yapacağımızı 

-anlatmak ve onların fikren aydınlatmak maksadıyla siyasetin içindeyiz.  

-"Değerli okuyucu kardeşlerim yazılarımı önce Kendi nefsime sonra sizlere bir teselli ve uyanış olması duasıyle ,satırlarıma son verirken

- ilmin kapısı Hz.Ali efendimizin şu sözlerine yer vermek isterim ; İlim servetten üstündür. Çünkü serveti sen korursun; oysa ilim seni korur. 

- Hiç bilenle bilmeyen bir olurmu?

-  Rabb'im bizi bilen bildikkeriyle âmel eden kullarından eylesin!!! Allahümme"Amin...

-Hepimizin bir varoluş amacı vardır. Kimimiz insanlığa faydası olacak işler yapmaya çalışırız, kimimiz bir çocuğa umut oluruz, kimimiz ise bizden sonraki nesillere yol gösterecek eserler bırakırız. Günlerimiz sadece nefes alıp, anın tadını çıkarmak olmamalıdır.

 Sabahattin Ali

            

-  Ne diyor bizim derviş Yunus Emre;  Sen doğru yolda ol da, varsın sanan eğri sansın; Sen kendini bildiğin sürece, doğru insansın.

-İNŞAALLAH sizleri aydınlatmış, yolunuza az da olsa ışık tutmuşumdur. 

-Tekrar görüşmek üzere sizleri,emanetçilerin en emini ve en güzeli -Yüce " Allah'a ,emanet eder

-  Hayır ve Selametler dilerim. _Kablel_vuku_..

Yorumlar (1)
Emrah Topaloğlu 4 ay önce
Ben hayatın duygu kısımlarını Annemden öğrendim ve bunu gururla derim,Bugün insansam bunu Annem'e borçluyum.Şunu iyi biliyorum Kadın karanlığı aydınlatır.Buraya çok süslü cümleler yazabilirim,buna gerek yok yazının altına imzamı atıyorum.Eline sağlık değerli kardeşim. Hz Aişe Annemizin yolunda giden kadınlara selam olsun.
23
açık
Namaz Vakti 16 Mayıs 2022
İmsak 03:52
Güneş 05:39
Öğle 13:05
İkindi 17:01
Akşam 20:22
Yatsı 22:01
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 37 81
2. Fenerbahçe 37 70
3. Konyaspor 37 67
4. Başakşehir 37 62
5. Alanyaspor 37 61
6. Beşiktaş 37 58
7. Antalyaspor 37 58
8. Karagümrük 37 57
9. Adana Demirspor 36 52
10. Kasımpaşa 37 50
11. Hatayspor 37 50
12. Sivasspor 36 48
13. Galatasaray 36 48
14. Kayserispor 37 47
15. Giresunspor 37 45
16. Gaziantep FK 37 43
17. Rizespor 36 36
18. Altay 37 34
19. Göztepe 37 28
20. Ö.K Yeni Malatya 37 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 35 67
2. Ümraniye 35 67
3. Bandırmaspor 35 61
4. İstanbulspor 35 59
5. Erzurumspor 35 58
6. Eyüpspor 35 54
7. Manisa Futbol Kulübü 36 49
8. Tuzlaspor 35 49
9. Samsunspor 35 48
10. Gençlerbirliği 35 48
11. Keçiörengücü 35 48
12. Boluspor 35 47
13. Denizlispor 35 46
14. Altınordu 35 45
15. Adanaspor 35 45
16. Bursaspor 35 41
17. Kocaelispor 35 41
18. Menemen Belediyespor 35 38
19. Balıkesirspor 35 12
Takımlar O P
1. M.City 37 90
2. Liverpool 36 86
3. Chelsea 36 70
4. Tottenham 37 68
5. Arsenal 36 66
6. M. United 37 58
7. West Ham United 37 56
8. Wolverhampton Wanderers 37 51
9. Leicester City 36 48
10. Brighton 37 48
11. Brentford 37 46
12. Crystal Palace 36 45
13. Aston Villa 36 44
14. Newcastle 36 43
15. Southampton 36 40
16. Everton 36 36
17. Leeds United 37 35
18. Burnley 36 34
19. Watford 37 23
20. Norwich City 37 22
Takımlar O P
1. Real Madrid 37 85
2. Barcelona 37 73
3. Atletico Madrid 37 68
4. Sevilla 37 67
5. Real Betis 37 64
6. Real Sociedad 37 62
7. Villarreal 37 56
8. Athletic Bilbao 37 55
9. Osasuna 37 47
10. Celta Vigo 37 46
11. Valencia 37 45
12. Rayo Vallecano 37 42
13. Espanyol 37 41
14. Getafe 37 39
15. Elche 37 39
16. Granada 37 37
17. Mallorca 37 36
18. Cadiz 37 36
19. Levante 37 32
20. Deportivo Alaves 37 31
Günün Karikatürü Tümü