MEŞRU YASALAR YERİNE, MERDİVEN ALTI PARTİ HUKUKU DAYATILIYOR,UYGULANIYOR.!

Alttaki şemadan da görüleceği üzere, sol tarafta TBMM tarafından çıkarılan ve meşru olan, yürürlükte olması gereken anayasa ve yasa hükümleri yer almasına karşın, özellikle ceza davalarında, iktidar dışındaki muhalif görülen kesime, sağdaki illegal merdiven altı hükümlerinin dayatıldığını görmekteyiz.

Örnek isteyenler, özel yetkili ağır ceza mahkemelerinin, veya sulh ceza hakimliklerinin son 5 yıllık kararlarına bakabilirler. Bu kararlara imza atan hakimlerin ilerde ciddi hukuki ve cezai müeyyidelerle karşılaşacağını bilmek için kahin olmaya gerek yok. Maalesef, bu önemli konu muhalefet tarafından yeterince gündeme gelmemektedir.

YÜRÜRLÜKTEKİ TÜRKİYE CUMHURİYETİ YASALARI -                ŞU AN UYGULANAN PARTİ HUKUKU &

                                                                                                               MERDİVEN ALTI ÖLÇÜLER

TÜRKİYE CUMHURİYETİ YASALARI

MERDİVEN ALTI KURALLAR&PARTİ HUKUKU

1- Suçluluğu hükmen sabit oluncaya kadar, kimse suçlu sayılamaz.Anayasa md..38-4

1-Masumiyetini kanıtlamayan herkes suçludur.

2- Hiç kimse kanunen tabi olduğu mahkemeden başka bir merci önüne çıkarılamaz. AY md.37

2-Güncel ihtiyaçlara göre kurulan Özel yetkili mahkemeler, kapalı devre sulh ceza hakimliği, OHAL Komisyonu- Tüm üyeleri özel seçilen ve sıfırdan kurulan Yargıtay 16. Ceza Dairesi vs- 

3- Kimse, işlendiği zaman yürürlükte bulunan kanunun suç saymadığı bir fiilden dolayı cezalandırılamaz.AY md.38-1

3- MİT in hakim kararı olmadan getirdiği Bylock listesinde, veya Albatros-Garson gibi fişleme listesinde adı olan herkes, 6 yıl 3 ay hapis ceza alır. Kamudan ihraç edilir. Terörist gibi evi basılır. 

4- Kanunlara ve anayasaya sadakat esastır.

4- Partiye ve lidere sadakat esastır.

5--Hiç kimse kendisini ve kanunda gösterilen yakınlarını suçlayan bir beyanda bulunmaya veya bu yolda delil göstermeye zorlanamaz.AY md.38-5

5- Yukarda 3 nolu listede ismi olan kişiler itirafçı olup 3-5 isim vermesi için uyarılır. Vermezse ibreti alem olsun diye tutuklanır.

6- Hakimler, görevlerinde bağımsızdırlar; Anayasaya, kanuna ve hukuka uygun olarak vicdanı kanaatlerine göre hüküm verirler. 

Hiçbir organ, makam, merci veya kişi, yargı yetkisinin kullanılmasında mahkemelere ve hakimlere emir ve talimat veremez; genelge gönderemez; tavsiye ve telkinde bulunamaz.AY md.138

6-Hakimlere nasıl karar verecekleri yönünde KİTAPÇIK gönderilir. Buna aykırı karar verenler sürgün edilir. Haklarında soruşturma açılır.

 (21 gazeteciyi tahliye eden İstanbul 25 ağır ceza mahkemesi heyeti, Bylock delil olamaz diyen Antalya ve Gaziantep iztinaf mahkemesi başkanları gibi )

7- Yasama ve yürütme organları ile idare, mahkeme kararlarına uymak zorundadır; bu organlar ve idare, mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremez ve bunların yerine getirilmesini geciktiremez.AY md.138-son

7- Yürütme organı, hoşuna gitmeyen hiçbir mahkeme kararına uymak zorunda değil. Uymayı bırakın, uyması dahi teklif edilemez. Bu kararı veren hakimler değiştirilir.Gerekirse cezalandırılır.

8- Hakimler ve savcılar azlolunamaz, kendileri istemedikçe Anayasada gösterilen yaştan önce emekliye ayrılamaz; bir mahkemenin veya kadronun kaldırılması sebebiyle de olsa, aylık, ödenek ve diğer özlük haklarından yoksun kılınamaz. AY md.139

8-  Hakimlerin hiçbir teminatı yoktur.

   Her hakim ve savcı -her an, en ufak bir şüphe veya fişleme kaydı ile sorgusuz sualsiz ihraç edilebilir.

    Yüksek hakim de olsa bu sonuç değişmiz.

9-OHAL döneminde ancak HALİN GEREKTİRDİĞİ tedbirler alınabilir. Bunlar da 2935 sayılı OHAL kanununda tek tek belirtilmiştir.AY md.119-121

9- OHAL döneminde istenen HERŞEY bir khk ile yapılır. OHAL sona erse bile etkisi ve sonuçları devam eder.

10- Devletin temel amaç ve görevleri, Türk milletinin bağımsızlığını ve bütünlüğünü, ülkenin bölünmezliğini, Cumhuriyeti ve demokrasiyi korumak, kişilerin ve toplumun refah, huzur ve mutluluğunu sağlamak; kişinin temel hak ve hürriyetlerini, sosyal hukuk devleti ve adalet ilkeleriyle bağdaşmayacak surette sınırlayan siyasal, ekonomik ve sosyal engelleri kaldırmaya, insanın maddi ve manevi varlığının gelişmesi için gerekli şartları hazırlamaya çalışmaktır.AY md.5

10- Parti ve koalisyon ortaklarının arzu ve istekleri amaç ve esas alınır. Temel hak ve hürriyetlerin korunması diye bir lüksümüz yok. Partiye sadakat esastır .

11-– Anayasa hükümleri, yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını ve diğer kuruluş ve kişileri bağlayan temel hukuk kurallarıdır. Kanunlar Anayasaya aykırı olamaz.AY md.11 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ YASALARI

11- Anayasa hükümleri sadece arkası güçlü olmayan sıradan vatandaşı, hatta muhalif olanları bağlar. Yürütme organını hiçbir kural bağlamaz.KHK lar kesinlikle denetlenemez.! Tartışılamaz.!

 

MERDİVEN ALTI KURALLAR&PARTİ HUKUKU

12-“Savunma almadan  kimseye ceza verilemez”( Anayasa md. 36-38,129-2)

12- Önce ceza verilir.( ihraç,tutuklama, kayyım tayini vs. )Sonra gerekli görülür ise savunma alınır.

13-Temel hak ve hürriyetler, özlerine dokunulmaksızın yalnızca Anayasanın ilgili maddelerinde belirtilen sebeplere bağlı olarak ve ancak kanunla sınırlanabilir. Bu sınırlamalar, Anayasanın sözüne ve ruhuna, demokratik toplum düzeninin ve lâik Cumhuriyetin gereklerine ve ölçülülük ilkesine aykırı olamaz.Anayasa md.13

13- Temel hak ve hürriyetler kanuna gerek olmaksızın her an, her zaman bir genelge, bir telefon, bir emir, bir KHK  ile kısıtlanabilir.

 

Anayasanın sözü ve ruhu, demokratik ilkeler önemli değildir.

14-Savaş ve sıkıyönetim, Ohal döneminde bile kişinin yaşama hakkına, maddi ve manevi varlığının bütünlüğüne dokunulamaz; kimse din, vicdan, düşünce ve kanaatlerini açıklamaya zorlanamaz ve bunlardan dolayı suçlanamaz; suç ve cezalar geçmişe yürütülemez; suçluluğu mahkeme kararı ile saptanıncaya kadar kimse suçlu sayılamaz.ANAYASA md.15

14-OHAL döneminde her şey mubahtır.Ohal koşulları geçse bile OHAL uygulamaları alabildiğince uzatılır.

15- Herkes, haberleşme hürriyetine  sahiptir. Haberleşmenin  gizliliği esastır.AY md.22

15-Gizli haberleşme suçtur. Bugün için suç olmayan haberleşme yöntemleri,İNTERNET olanakları, ilerde herhangi bir zamanda terör suçu sayılabilir. 

16- Herkes, yerleşme ve seyahat hürriyetine sahiptir.AY md.23

16-KHK lılar ve aileleri yurt dışına çıkamazlar

17- Herkes, vicdan, dini inanç ve kanaat hürriyetine sahiptir. Kimse, ibadete, dini ayin ve törenlere katılmaya, dini inanç ve kanaatlerini açıklamaya zorlanamaz; dini inanç ve kanaatlerinden dolayı kınanamaz ve suçlanamaz.

Kimse, Devletin sosyal, ekonomik, siyasi veya hukuki temel düzenini kısmen de olsa, din kurallarına dayandırma veya siyasi veya kişisel çıkar yahut nüfuz sağlama amacıyla her ne suretle olursa olsun dini veya din duygularını yahut dince kutsal sayılan şeyleri istismar edemez ve kötüye kullanamaz. Anayasa  md.24

17- Hoşa gitmeyen kanaat, düşünce ve ibadet şekilleri cezalandırılır.

 

   Dini istismar serbesttir.

18- Herkes, düşünce ve kanaat hürriyetine sahiptir.

Her ne sebep ve amaçla olursa olsun kimse, düşünce ve kanaatlerini açıklamaya zorlanamaz; düşünce kanaatleri sebebiyle kınanamaz ve suçlanamaz.AY md.25

18-İktidarı kızdıracak düşünce ve kanaatler kınanır.

 

Memur ve işçi ise işten atılır. Özel sektörde bile çalıştırılmaz.

Diplomasını, lisanslarını kullanamaz.Düşüncesinde Israr ederse tutuklanır.

19-– Herkes, düşünce ve kanaatlerini söz, yazı, resim veya başka yollarla tek başına veya toplu olarak açıklama ve yayma hakkına sahiptir.Anayasa md.26

19- Sadece AKP iktidarı ve ortakları  düşünce ve kanaatlerini söz, yazı, resim veya başka yollarla tek başına veya toplu olarak açıklama ve yayma hakkına sahiptir.

20- BASIN HÜRDÜR, SANSÜR EDİLEMEZ.AY md.28

Kanuna uygun şekilde basın işletmesi olarak kurulan basımevi ve eklentileri ile basın araçları, suç aleti olduğu gerekçesiyle zapt ve müsadere edilemez veya işletilmekten alıkonulamaz.AY.md.30

20- Basın, iktidarla uyumlu olduğu sürece hürdür.Aykırı yayın yapan basın organlarına kayyım atanır. KHK ile kapatılır.

21- Herkes, önceden izin almaksızın dernek kurma ve bunlara üye olma ya da üyelikten çıkma hürriyetine sahiptir.

Hiç kimse bir derneğe üye olmaya ve dernekte üye kalmaya zorlanamaz.AY.md.33

21-Derneklere izin verilir. 

Ancak, ilerde kötü olduğuna karar verilen derneklere önceden üye olanlar cezalandırılır. Kamu kurumundan ihraç edilebilir.Bunun için mahkeme kararına gerek görülmez.

22- Herkes, önceden izin almadan, silahsız ve saldırısız toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkına sahiptir.Anayasa md.34

22-İktidar lehine sınırsız gösteri ve protesto hakkı tanınır.Muhalif iseniz, Valinin, kaymakamın, polisin izin verdiği kadar gösteri hakkınız var.

23- Herkes, mülkiyet ve miras haklarına sahiptir. 

23- İktidara muhalif iseniz, malvarlığınız, maaş, ikramiye ve miras haklarınıza KHK veya kayyum kararı ile el konulabilir.

24- Herkes, dilediği alanda çalışma ve sözleşme hürriyetlerine sahiptir. Özel teşebbüsler kurmak serbesttir. 

AY md.48

24-Bugün için yasal olsa da ilerde kırmızı kitapta kara listeye alınacak veya konjektüre göre suçlu sayılabilecek bir işyeri veya kurumda çalışma,ilişki içinde olma dışında herkesin çalışma ve sözleşme hürriyeti vardır.

25 Çalışanlar ve işverenler, üyelerinin çalışma ilişkilerinde, ekonomik ve sosyal hak ve menfaatlerini korumak ve geliştirmek için önceden izin almaksızın sendikalar ve üst kuruluşlar kurma, bunlara serbestçe üye olma ve üyelikten serbestçe çekilme haklarına sahiptir. Hiç kimse bir sendikaya üye olmaya ya da üyelikten ayrılmaya zorlanamaz.

ANAYASA md.51

25- Sendikal faaliyete izin verir, hatta duyurur teşvik ederim. Ancak bu durum, ilerde bu sendikaya üye olmanız nedeniyle sizi kamudan atıp hakkınızda silahlı terör örgütü üyeliğinden dava açmayacağım anlamına gelmez.

26- Her Türk, kamu hizmetlerine girme hakkına sahiptir.

Hizmete alınmada, görevin gerektirdiği niteliklerden başka hiçbir ayırım gözetilemez Anayasa md.70

26- KHK lı listesine alınanlar ve 7 sülalesi kamu hizmetlerine giremez.

Hizmete alınmada, partiye ve liderine sadakat esas alınır.

27- Ceza Kanununun amacı; kişi hak ve özgürlüklerini, kamu düzen ve güvenliğini, hukuk devletini, kamu sağlığını ve çevreyi, toplum barışını korumak, suç işlenmesini önlemektir.Türk Ceza Kanunu MD.1

27- Ceza Kanunlarının amacı muhalifleri sindirmek ve haddini bildirmektir.

28- Kanunun açıkça suç saymadığı bir fiil için kimseye ceza verilemez ve güvenlik tedbiri uygulanamaz.TCK md.2

28-İrtibat-İltisak ve Metre ye giren herkes cezalandırılabilir.

29- Ceza sorumluluğu şahsidir. Kimse başkasının fiilinden dolayı sorumlu tutulamaz.

29- Fail veya şüphelinin karısı ve çocuklarının pasaportu iptal edilir. Yakınları hiçbir surette kamu kurumlarına alınamaz.

30- Suçun oluşması kastın varlığına bağlıdır. Kast, suçun kanuni tanımındaki unsurların bilerek ve istenerek gerçekleştirilmesidir.

TCK md.21

30- Bir suçla veya suç grubuyla itham edilen herkes,”Kesin biliyordur,  veya bilmesi gerekirdi.”

”Kastım yoktu,bilmiyordum” gibi savunmalar, suçtan kurtulmaya yönelik örgütsel savunmalardır.

31- Konusu suç teşkil eden emir, hiçbir suretle yerine getirilmez; yerine getiren kimse sorumluluktan kurtulamaz .Askeri hizmetlerin görülmesi ve acele hallerde kamu düzeni ve kamu güvenliğinin korunması için kanunla gösterilen istisnalar saklıdır AY md.137

Emrin, hukuka uygunluğunun denetlenmesinin kanun tarafından engellendiği hallerde, yerine getirilmesinden emri veren sorumlu olur.TCK md.24-4

31- İktidarın emrettiği her emir kanuna uygundur.Yerine getirilir,yapılır.

Sadece Harp okulu öğrencileri,erler, uzman çavuş ve assubaylar,teğmen,üsteğmenler, hertürlü emri denetleyip, olabilecekleri, kumpasları tahmin edip komutanlarına karşı direnmek zorundalar.Aksi takdirde müebbet ağır hapis cezası ile cezalandırılırlar.

32- İşlediği fiilin haksızlık oluşturduğu hususunda kaçınılmaz bir hataya düşen kişi, cezalandırılmaz.TCK md.30

32- Sadece AKP lideri, bakanlar, partililer bu partiye yakın işadamları yanılabilir.Başkası “hata ettim, yanıldım” diyemez. 

33- Kamu hizmetlerinden yararlanma hakkının engellenmesi (2)

TCK-Madde 113- (Değişik: 2/3/2014-6529/13 md.)

(1) Cebir veya tehdit kullanılarak ya da hukuka aykırı başka bir davranışla;

a) Bir kamu faaliyetinin yürütülmesine,

b) Kamu kurumlarında veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarında verilen ya da kamu makamlarının verdiği izne dayalı olarak sunulan hizmetlerden yararlanılmasına,

engel olunması hâlinde, fail hakkında iki yıldan beş yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.

34- Siyasi hakların kullanılmasının engellenmesi

TCK-Madde 114- (1) Bir kimseye karşı;

a) Bir siyasi partiye üye olmaya veya olmamaya, siyasi partinin faaliyetlerine katılmaya veya katılmamaya, siyasi partiden veya siyasi parti yönetimindeki görevinden ayrılmaya,

b) Seçim yoluyla gelinen bir kamu görevine aday olmamaya veya seçildiği görevden ayrılmaya,

Zorlamak amacıyla, cebir veya tehdit kullanan kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(2) Cebir veya tehdit kullanılarak ya da hukuka aykırı başka bir davranışla bir siyasi partinin faaliyetlerinin engellenmesi halinde, iki yıldan beş yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.

33- Bu suçu vatandaş işlerse cezalandırılır.

Ancak yürütme organı ve üyeleri bu suçu  işlerse suç olmaz. 

34-Bu suçu vatandaş işlerse cezalandırılır.Ancak yürütme organı işlerse suç oluşmaz kabul edilir.

35- İnanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme

Madde 115- (1) Cebir veya tehdit kullanarak, bir kimseyi dini, siyasi, sosyal, felsefi inanç, düşünce ve kanaatlerini açıklamaya veya değiştirmeye zorlayan ya da bunları açıklamaktan, yaymaktan meneden kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(2) (Değişik: 2/3/2014-6529/14 md.) Dini inancın gereğinin yerine getirilmesinin veya dini ibadet veya ayinlerin bireysel ya da toplu olarak yapılmasının, cebir veya tehdit kullanılarak ya da hukuka aykırı başka bir davranışla engellenmesi hâlinde, fail hakkında birinci fıkraya göre cezaya hükmolunur.

(3) (Ek: 2/3/2014-6529/14 md.) Cebir veya tehdit kullanarak ya da hukuka aykırı başka bir davranışla bir kimsenin inanç, düşünce veya kanaatlerinden kaynaklanan yaşam tarzına ilişkin tercihlerine müdahale eden veya bunları değiştirmeye zorlayan kişiye birinci fıkra hükmüne göre ceza verilir.

35- Bu suçu vatandaş işlerse cezalandırılır.

Ancak iktidar partisi ve ortakları, yandaş ve yakınları bu suçu işlerse suç olmaz

YORUM EKLE